Nyheter

Hvem vi er

Publiseringsdato: 16. februar, 2006

Bellona ble etablert 16. juni 1986 og er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Vi arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige, og vårt varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for arbeidet.

Det viktigste for Bellona er og har alltid vært miljøet. Å være politisk korrekt eller å gjøre det som til en hver tid blir ansett for ”riktig” har derfor aldri vært et mål for Bellona. I stedet fokuserer vi på å jobbe langsiktig og løsningsorientert med de oppgavene vi mener er viktigst. Samtidig tillater vår uavhengighet og vår organisasjonsform at vi raskt er på pletten dersom situasjonen tilsier det.

Løsningsorientert
Det nytter ikke å bare fokusere på problemene. Derfor jobber Bellona for å finne realistiske og gjennomførbare løsninger for de miljø, ressurs- og energiproblemene vi står overfor. Våre viktigste satsingsområder er i dag energi (som fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering, transport og hydrogen), havbruk og fiskeri, miljøforvaltning, samt miljøproblematikk i Russland. For å komme frem til de beste løsningene jobber vi tverrfaglig og ofte i dialog med forskningsinstitusjoner, andre organisasjoner og næringslivet. Vår fagkunnskap – hos oss finner du både atomfysikere, sivilingeniører, biologer og økonomer og samfunnsgeografer – sammen med Bellonas opparbeidede erfaring og arbeidsmetoder gjør at vi kan angripe og se utfordringene fra mange kanter. I løpet av de siste 20 årene har Bellona produsert nærmere 200 arbeidsnotater og rapporter om miljørelaterte forhold og problemstillinger internasjonalt og i Norge. Vi publiserer også daglig miljønyheter og bakgrunnsinformasjon på norsk, russisk og engelsk på nettsidene www.bellona.no

Samarbeid med næringslivet
En viktig samarbeidspartner for Bellona er næringslivet. Vår filosofi er at den beste måten å utarbeide løsninger på er å samarbeide med de aktørene som faktisk kan sette disse løsningene ut i livet. Vi er riktignok kun forpliktet overfor miljøet, men vi er samtidig i stand til å tenke kreativt og konstruktivt. Samarbeidet er også et resultat av Bellonas behov for tilgang på kompetanse som vi ikke har i eget hus. Samtidig verken kan eller vil vi være miljøkonsulenter som skal ”grønnvaske” bedrifters profil. Målet er å samarbeide om å få frem prosjekter, produkter og tjenester som kan bety en positiv forskjell for miljøet.

Internasjonalt engasjement
Bellonas styrke ligger ikke bare i den kompetansen vi sitter inne med i form av erfaringer, fagpersonell og nettverk, men også i den integritet organisasjonen har opparbeidet seg gjennom 20 års arbeid med miljøvern nasjonalt og internasjonalt. Vi er i dag etablert med kontorer i Norge (Oslo), EU (Brussel), USA (Washington) og Russland (St Petersburg og Murmansk). Bellona representerer den norske miljøbevegelsen i det europeiske samarbeidsorganet for miljøorganisasjoner – EEB og i det tilsvarende russiske Socio-Ecological Union. Bellona er også, som den eneste norske miljøorganisasjonen, direkte akkreditert til det ledende råd i FNs miljøprogram UNEP.