Nyheter

Produksjon av lakselus

www.lusedata.no

Publiseringsdato: 8. juni, 2006

Heuch & Mo (2001) har laget en modell for produksjon av lakselus i Norge på strekningen Vest-Agder til Troms. Modellen opererer med to grenseverdier: (1) nivået på lus i 1986-1987 (før man observerte foruroligende effekter på sjøørret) og (2) et nivå som innebærer en dobling av beregnet naturlig infeksjonspress. Grensene innebærer henholdsvis en produksjon av lakselusegg på 50 milliarder egg og 5,2 milliarder egg.

Antall egg produsert av vill laksefisk ble beregnet til 2,6 milliarder. Med en grense i henhold til gjeldende lakselusforskrift (0,5 lus pr. fisk) beregnes antall egg produsert fra oppdrettsfisk til 29 milliarder i 2000. Som følge av fortsatt økning i antall oppdrettsfisk i sjøen, opererer Heuch og Mo med en økning i luseproduksjon fra oppdrettsanlegg i 2005 til 46 milliarder egg. Bidraget fra rømt oppdrettsfisk er, med nåværende rømmingssituasjon, i størrelsesorden 15 milliarder egg. Lakselusproduksjonen fra rømt oppdrettsfisk er dermed 6 ganger høyere enn den samlede produksjonen fra vill laksefisk. (Heuch, P.A. et al., 2001)

[picture1]

I år 2000 skulle den offentlige grensen ha ligget på 0,6 lus pr. oppdrettsfisk hvis grensen på 50 milliarder egg ligger til grunn. Hvis alle oppdrettere hadde fulgt det offentlige påbud dette året, ville den totale luseproduksjonen ligge tett opptil 50 milliarder egg. For å ikke overstige grensen for en dobling av det naturlige infeksjonspresset måtte vi med produksjonen i 1999 ha satt grensen på lus pr. fisk til 0,05 (Heuch, P.A. et al., 2001).