Nyheter

Brudd på regelverket

Publiseringsdato: 16. august, 2006

Administrative beføyelser

Pålegg om tiltak

Etter akvakulturloven § 27 kan tilsynsmyndigheten pålegge den som overtrer lovens bestemmelser tiltak for å bringe de ulovlige forhold til opphør. Pålegg kan gis i tilknytning til alle typer brudd på akvakulturloven, forskrifter gitt i medhold av denne, eller enkeltvedtak fattet med hjemmel i lov eller forskrift. Adgangen til å gi pålegg er ikke avgrenset til grove eller gjentatte brudd på loven og kan gis uavhengig av lovovertrederens subjektive skyld. Pålegg kan rettes mot alle som driver aktiviteter som er omfattet av loven samt andre som har plikter etter loven. Tiltaket som blir pålagt må være egnet til å bringe det ulovlige forhold til opphør og det bør settes en frist for gjennomføring av tiltaket.

Tvangsmulkt

Etter akvakulturloven § 28 kan tilsynsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at et pålegg gitt etter § 27 blir oppfylt. Tvangsmulkt kan fastsettes i tilknytning til alle pålegg om tiltak og kan således fastsettes uavhengig av subjektiv skyld og omfang av overtredelsen. Formålet med tvangsmulkten er å motivere til at det pålagte tiltaket innfris og regnes ikke som straff.

Iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning

Tilsynsmyndigheten kan etter akvakulturloven § 29 selv sørge for å bringe et ulovlig forhold i samsvar med loven dersom det er gitt pålegg som ikke er etterkommet ved fristens utløp.

Det er bare det tiltaket det er gitt pålegg om som kan iverksettes av tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndigheten kan kreve dekning for utgiften i forbindelse med tiltaket hos den ansvarlige.

Overtredelsesgebyr

Etter akvakulturloven § 30 kan tilsynsmyndigheten ilegge overtredelsesgebyr for forsettlige og uaktsomme overtredelser gitt i eller i medhold av loven. Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som har et visst preg av straff ved at den knytter seg til uaktsomme og forsettlige overtredelser og vil derfor også ha til formål å hindre fremtidige overtredelser. Overtredelsesgebyr kan gis for alle typer overtredelser, men vil i praksis være mest aktuelt for mer alvorlige overtredelser da pålegg om tiltak og tvangsmulkt egner seg bedre for mindre alvorlige brudd på regelverket.

Straff

Brudd på akvakulturloven og bestemmelser gitt i medhold av den er straffesanksjonert, jf. akvakulturloven § 31. Straffebestemmelsen er delt i to alvorlighetsgrader. Første ledd sier at overtredelser av loven straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år og at skyldkravet er forsett eller grov uaktsomhet. Annet ledd utvider strafferammen til 2 år dersom det foreligger ”særdeles skjerpende omstendigheter” Med sistnevnte menes blant annet overtredelser som har ført til omfattende forurensning av det ytre miljø eller det var stor fare for omfattende skadevirkninger. Bot alene eller i kombinasjon med fengselstraff vil være aktuelt i forhold til begge alvorlighetsgrader. Foretakstraff etter den generelle hjemmelen i straffeloven § 48 a kommer også til anvendelse ved overtredelser av akvakulturloven.