Nyheter

Hva er CO2-håndtering?

Publiseringsdato: 8. desember, 2006

CO2-håndtering er en samlebetegnelse som omfatter fangst (rensing), transport og forsvarlig lagring av CO2. Fordi CO2-håndtering foreløpig er svært dyrt renses CO2 i hovedsak fra store utslippskilder som fossile kraftverk eller industrianlegg. Etter at CO2 har blitt renset, dvs separert fra eksosgassen til utslippskildene, komprimeres den til et trykk der den oppfører seg som en veske. Dette gjør at den kan pumpes gjennom rørledninger eller fraktes ombord på skip til et deponi. Her deponeres gassen i geologiske formasjoner som brukte olje- og gassreservoarer og underjordiske vannførende reservoarer. Du kan lese mer om CO2-fangst og CO2-håndtering i våre faktaark på Bellona Web.

CO2-håndtering er en samlebetegnelse som omfatter fangst (rensing), transport og forsvarlig lagring av CO2. For at CO2 skal være effektivt lønner det seg å rense ved store utslippskilder som fossile kraftverk eller industrianlegg. Etter at CO2 har blitt renset, det vil si separert fra eksosgassen til utslippskildene, komprimeres den til et trykk der den oppfører seg som en væske. Dette gjør at den kan pumpes gjennom rørledninger eller fraktes ombord skip fram til et deponi. Her deponeres gassen i geologiske formasjoner som brukte olje- og gassreservoarer eller underjordiske vannførende reservoarer.

Du kan lese mer om CO2-fangst og CO2-håndtering i våre faktaark på Bellona Web. Gå til:

http://www.bellona.no/artikler/CO2-fangst http://www.bellona.no/artikler/CO2-haandtering

Når man bruker CO2-håndtering til meroljeutvinning kalles det en CO2-verdikjede. Meroljeutvinning, populært forkortet EOR (Enchanced Oil Recovery) innebærer at man bruker CO2 i stedet for naturgass eller vann til å ”vaske” ut den siste resten av olje i oljereservoarer. CO2 har den fordelen at den kan ”vaske” mer effektivt enn andre metoder, noe som gjør at oljefelt vil kunne produsere mer olje og reservoarets levetid vil dermed øke. Fordelene med en CO2-verdikjede er at CO2 blir en verdifull vare. Dermed kan det bli lønnsomt å fange CO2 fra utslippskildene og det blir mer realistisk å få etablert prosjekter for CO2-håndtering.

Bellona mener CO2-håndtering med meroljeutvinning også er et viktig argument mot oljeboring i Barentshavet og nordområdene. Ved å satse på meroljeutvinning i eksisterende åpne reservoarer vil oljefeltenes levetid forlenges, samtidig som man vil få økte inntekter som følge av høyere utvinningsgrad. Dette vil redusere behovet for å åpne opp nye og sårbare områder for oljevirksomhet i nord. Bellona forstår at de økonomiske gevinstene knyttet til meroljeutvinning er en viktig gulrot for politikere og næringsliv for at de skal tørre å satse på CO2-rensing. Det er imidlertid viktig for oss å understreke at det er miljøgevinstene Bellona fokuserer på og arbeider for.

En annen viktig årsak til at vi støtter CO2-håndtering til meroljeutvinning er følgende: Den globale oljeproduksjonen styres av etterspørselen etter olje, og ikke tilbudet. Dersom CO2 brukes til økt oljeutvinning vil derfor verdens totale oljeproduksjon IKKE øke. CO2 til økt oljeproduksjon vil kun erstatte andre tradisjonelle oljeutvinningsprosjekter. Dette betyr at CO2 brukt til økt oljeutvinning med påfølgende deponering vil kunne redusere CO2-innholdet i atmosfæren.