Nyheter

Deltametrin

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Beskrivelsen av helse- og miljøeffekter av deltametrin er basert på presentert informasjon fra produsenten Alpharma. I forbindelse med prosessen for godkjenning av produktet har produsenten framskaffet dokumentasjon som er oversendt myndighetene for evaluering. Dokumentasjonen er ikke offentliggjort. Alpharmas begrunnelse for ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, er at de ønsker å sikre sine investeringer og unngå at konkurrenter kan kopiere deres dokumentasjon og dermed komme lettere inn på markedet.

Bellona har derfor ikke noen uavhengig kilde utover Statens forurensningstilsyns kommentarer til Alpharmas dokumentasjon (Brendgren. og Vike, 2001). Bellona er ikke komfortabel med å bruke kun informasjon fra produsent, men har ingen grunn til å tro at produsenten holder tilbake opplysninger.

Beskrivelse

Alpha Max er et bademiddel til behandling av lakselus. Den aktive ingrediensen er deltametrin, som et insekticid i gruppen pyretroider. Kjemisk formel for deltametrin er C22H19Br2NO3

Ved behandling med Alpha Max reduseres volumet i nota ved at den opplines eller “snurpes sammen”. Nota pakkes inn, enten i et skjørt med åpen bunn eller i en helt lukket presenning. Alpha Max tilsettes, og behandlingen avsluttes etter 30- 40 minutter ved at presenningen fjernes slik at vannet skiftes ut. Middelet spres dermed til det marine miljø.

Virkemåte

Deltametrin dreper lakselus ved å blokkere overføring av impulser i parasittenes nervebaner.

Nedbrytning

Nedbrytningstiden for deltametrin er undersøkt i laboratoriummed en temperatur på 10ÞC, som er en relevant temperatur i forhold til miljøet i norske fjorder. For sjøvann viste forsøkene at mindre enn 10 % av tilført mengde var igjen etter 10 dager, og mindre enn 2 % etter 181 dager. For sediment hentet fra bunnen under et oppdrettsanlegg fant man en halveringstid på 140 dager. 90 % var nedbrutt etter mindre enn ett år. For sediment hentet fra annen lokalitet var nedbrytningstiden raskere, med en halveringstid på 90 dager. Årsaken til denne forskjellen er trolig ulik sammensetning av sedimentet, for eksempel høyere andel organisk materiale fra fôrspill og feces under oppdrettsanlegget. Nedbrytningstiden er såpass lang at det kan være fare for akkumulering i sediment ved hyppig behandling. Dette er likevel lite trolig på grunn av at utslippet vil fortynnes og fordeles over store bunnarealer ved spredning i vannmassene (strøm- og bølgevirkninger).Ulik strømhastighet og strømretning ved etterfølgende behandlinger vil medføre at eksponering av samme sediment i påfølgende behandlinger er lite sannsynlig. Ved nedbrytning av deltametrin dannes stoffer som er mindre giftige, og stoffet brytes helt ned til CO2.

Deltametrin har lite potensial for bioakkumulering i fisk. Forsøk uført på amerikansk catfish (Ictalurus punctatus) viser at for fisk som kontinuerlig utsettes for deltametrin, bioakkumuleres stoffet i 10-15 dager. Det vil si at mengden deltametrinrester i fisken er økende for hver dag. Etter 10-15 dager omsettes stoffet i fisken, og mengden deltametrinrester i fisken faller til tross for at fisken utsettes for kontinuerlig eksponering. Når forsøksfisken overføres til rent vann, vil deltametrin skilles raskt ut.

Når fisken utsettes for deltametrin i en kort periode, som er mest sammenlignbart med effektene av lakselusbehandling, viser forsøkene på amerikansk catfish (Ictalurus punctatus) og laks (Salmo salar) ingen tegn til bioakkumulering.

Spredning

Forsøk utført av SINTEF har vist at stoffet ikke synker til bunns etter behandling, men sprer seg utover og ned i vannsøylen. Først når egenskapene som gjør Alpha Max blandbar med vann slutter å virke, felles deltamethrin ut. Spredningen av Alpha Max fra oppdrettsanlegget gjør at man bør unngå behandling dersom strømretningen fører stoffet inn mot strandsonen, som er rik på krepsdyr av ulike arter.

Toksisitet (giftighet)

• Akutt giftig for krepsdyr (lakselus, hoppekreps, reker, krabbe)

• Mindre giftig for fisk og virvelløse dyr (unntatt krepsdyr)

• Ikke giftig for mikroorganismer, fugler og pattedyr.

Feltstudier

Alpharma har fått utført feltstudier for å sammenligne observerte effekter med modellestimater. Forsøk i laboratorium viste at deltametrin er akutt giftig for strandreker (Palaemon elegans). Deretter satte man ut reker i bur i og rundt et oppdrettsanlegg i Rogaland. Etter behandling med Alpha Max i dobbel dose av det man anbefaler fant man 100 % dødelighet for rekene som var plassert i eller helt inntil noten med fisk. Reker plassert i en avstand på 5 meter fra nota hadde 70 % dødelighet på 1 meters dyp, og 50 % dødelighet på 3-5 meters dyp. En avstand på 30 meter gav 5 % dødelighet ved 1 meters dyp, 40 % dødelighet ved 2-3 meters dyp og ingen dødelighet 2 meter over bunnen. 50 meter unna fant man en gjennomsnittlig dødelighet på 8,6 %, som ikke avviker signifikant fra kontrollokaliteten, hvor gjennomsnittlig dødelighet var 5,6 %.

Human helse

Deltamethrin har en nulleffektgrense (NOEL = No Effect Level) på 1 mg deltametrin/kg kroppsvekt/dag. Verdien er basert på toksikologiske studier av blodkjemi, hematologi, organvekt, histopatologi, tumorutvikling og reproduksjonsstudier over flere generasjoner. Studiene er gjort på mus, rotter, hunder og kaniner.

Basert på NOEL settes en grense for akseptabelt daglig inntak (ADI).Ved beregning av ADI bruker man en høy sikkerhetsfaktor, som for deltamethrin er satt til 100.Det betyr at ADI er en hundredel av NOEL, som er det høyeste inntaket som ikke viste tegn til toksiske effekter i kroniske dyreforsøk. ADI for deltametrin blir dermed 0,01 mg/kg kroppsvekt/dag (10 μg/kg b.w./day).

Deltametrin brukes også som insekticid i plantevern i landbruket. Fordelingen av inntaket av deltametrinrester mellom veterinærmedisinsk bruk og plantevern er viktig for å fastsette hvor mye rester av stoffet som kan godtas i fisk, Maximum Residue Limit (MRL). Fordelingen av ADI som ligger til grunn for MRL, er slik: Plantevern: 85 % av ADI Veterinærmedisin: 15 % av ADI = 1,5μg/kg/dag

En person på 60 kg kan dermed spise 1,5μg x 60 = 90 μg deltametrin fra veterinærmedisinsk bruk per dag. Basert på disse beregningene har EU fastsatt MRL-verdi for fisk til 10 μg deltametrin/kg fisk (EMEA, 2001). For å unngå at fisk som slaktes skal ha deltametrinrester som overstiger MRL, har man en tilbakeholdelsestid på 3 døgn. Restkonsentrasjonsundersøkelser viser at man 2 timer etter behandling ikke har deltametrinrester over MRL (10 μg deltamethrin/kg fisk). Med andre ord har norske myndigheter benyttet en ekstra sikkerhetsmargin når de har fastsatt tilbakeholdelsestiden for deltametrin i fisk til 3 døgn etter behandling.