Nyheter

Spredning av lakselus

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Havforskningsinstituttet har laget en numerisk beregningsmodell for spredning av lakselus. Spredningen av lakselus skjer i løpet av de tre første stadiene i lusas livsyklus, før copepoditten blir parasittisk og må feste seg på en vert for å overleve. Spredningspotensialet til lakselusa blir derfor en funksjon av strøm, vind og hvor lang tid det tar før lusa går over fra den frittsvevende planktoniske fasen til den fastsittende parasittiske fasen. Tiden det tar før den parasittiske fasen inntrer, er svært avhengig av vanntemperaturen. Generelt vil kaldere temperatur føre til en langsommere utvikling (Jonson et al., 1991a) og et større potensial for spredning over lengre distanser.

Ved 8 °C vil det ta ca 4.5 dager fra klekking til lakselusa er infektiv, og de kan etter dette være infektive i helt opp til 23 dager. For 12 °C er de tilsvarende tallene ca. 2.5 og 13 dager (Boxaspen, K. et al., 2000). Det vil si at ved 8 °C kan lakselusa spre seg i nesten en måned, mens ved 12 °C er den mulige spredningsperioden redusert til det halve. Med de typiske strømhastighetene i vestnorske fjordområder, betyr det at lakselusa kan bli fraktet flere hundre kilometer vekk fra klekkingsstedet og ennå være i stand til å infisere laks (Asplin, L. et al., 2002).