Nyheter

Grønn skatt på agendaen

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 27. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Den årlige Green Budget Europe konferansen ble avholdt i midten av september i København. Leder for energiavdelingen, Janne Stene, representerte Bellona og deltok sammen med om lag 100 andre aktører.

Tema for konferansen var grønne skatter, innovasjon og kommunikasjon og hvordan vi kan legge til rette for en grønn budsjett og skattereform. Foredragsholderne og  deltakerne var personer fra offentlige myndigheter , akademia, industrien og interesseorganisasjoner.

Grønn skatt

Grønne skatter er viktig av minst to grunner. Dels er de viktige for å internalisere i prisen effektene av forurensende virksomhet. Dels kan de være en viktig inntektskilde i dagens Europa, hvor mange land nå sliter med økonomiske problemer og stramme budsjetter.

–Prinsippet om at forurenser skal betale, er noe vi støtter fullt ut, sier leder for Bellonas energiavdeling, Janne Stene. Og – i en situasjon hvor inntekter som kan beskattes krymper på grunn av den økende arbeidsledigheten oppstår behov for nye inntektskilder til å dekke stigende budsjettunderskudd. I en slik situasjon blir grønne skatter ytterligere aktualisert.

Kan arbeidsgiveravgift og personbeskatningen erstattes med grønn skatt?

Mange mener at en reduksjon i beskatningen av arbeidskraft vil være et viktig insitament for å bedre den økonomiske situasjonen i et Europa som sliter med høy arbeidsledighet.

– Hvis en erstatter deler av arbeidsgiveravgiften og personbeskatningen med grønne skatter, vil vi kunne få en vinn-vinn situasjon, på peker Stene. – Det kan stimulere til økt sysselsetting – og det kan vri forbruket bort fra forurensende aktivitet.

Hovedargumentet mot å erstatte slike skatter med grønne skatter er at formålet med de grønne skattene jo er å vri forbruket bort fra den forurensende aktiviteten over på renere produkter og aktiviteter. Etter hvert vil dette da medføre at skatteinntektene fra den avgiftsbelagte aktiviteten reduseres ved at vi forbruker mindre av produktet som forurenser.

Enkelte mener at inntekter fra grønne skatter derfor ikke kan komme til erstatning for skatt på inntekt eller arbeid.

–Forbruksendringer tar tid, argumenterer Janne Stene. – Selv om ønsket er at de grønne skattene skal vri konsumet relativt raskt, så vil dette uansett ta tid. Når skatteinntektene fra forurensende aktivitet en gang i fremtiden går mot null, så kan vi jo håpe at den europeiske økonomien har kommet i gang igjen, og at en da kan øke skattebelastningen noe på arbeidskraft, skulle det være nødvendig.

For mer informasjon, kontakt:

Janne Stene, leder Rener Energi Norge, janne@bellona.no, +47 954 75 122

Ruth Lothe, kommunikasjonsrådgiver, ruth@bellona.no, +47 905 11 493