Nyheter

Kutt i fjordbunnopprydning

Foto: Thomas Heiersted / Bellona

Publiseringsdato: 6. oktober, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 15 millioner kroner mindre til opprensking av forurenset fjordbunn neste år. Det betyr at bevilgningene til dette er halvert siden 2010. – Dette skaper betydelig tvil om hvordan vi skal nå målet om å rense de forurensede bunnsedimentene ut av fjordene våre i overskuelig framtid, sier fagrådgiver Karl Kristensen.

Til neste år er kun 65 millioner kroner satt av til dette formålet. I år var 84 millioner kroner bevilget til å rydde opp i de mange skitne havnebassengene i Norge. Neste års bevilgninger representerer dermed en nedgang på 22 prosent i forhold til årets budsjett, og nesten en halvering i forhold til 2010.

– En slik nedgang gjør det nærliggende å stille spørsmålstegn ved myndighetenes vilje og evne til å få gjennomført dette, sier Karl Kristensen.

Staten skylder på kommunene

I et møte med flere miljøvernorganisasjoner i forbindelse med statsbudsjettet, opplyste statsekrerær Heide Sørensen at årsaken til kuttet er at pengene ikke ble benyttet i år. Hun la ansvaret over på kommunene og Klima- og forurensningsdirektoratet som ikke har klart å planlegge prosjektene slik at de kunne realiseres inneværende år. Dermed ble det vanskelig for Miljødepartementert å argumentere overfor Finansdepartementet om å videreføre en slik bevilgning.

Bellona støtter Sørensens vurdering av at opprydningen går for langsomt.

– Men hvis fremdriften er for langsom, er det sjelden en løsning å redusere bevilgningene for å få det til å gå fortere.

Mer penger nødvendig, ikke mindre

Etter Bellonas oppfatning er det nødvendig både med større økonomisk satsing og med en grundig vurdering av finansieringsmodellen som ser ut til å fungere som et hinder for å komme i gang.

– En anstrengt økonomi gjør mange kommuner tilbakeholdne med å involvere seg i slike prosjekter. De velger gjerne heller å prioritere  andre, lovpålagte oppgaver, antar Karl Kristensen.

– Staten må derfor påta seg en større andel av finansieringen, hvis våre fjordbunner skal bli renset slik målet er. I tillegg bør statlige forurensningsmyndignheter være mer pågående for å få gjennomført opprydningen.

Opprydning anbefales

NOU 2010: 9 “Et Norge uten miljøgifter”, en rapport som kom i fjor høst, fikk god mottagelse av myndighetene. I rapporten anbefales en sterkt påskyndet  opprydning i historisk grunn- og sedimentforurensninger, med henvisning til for eksempel restriktive kostholdsråd i mange av våre fjorder. Rapporten understreker at det vil koste milliarder og ikke millioner  å rense alle de gjenværende lokalitetene som er forurenset.

– I dette perspektivet er 65 millioner kroner et åpenbart utilstrekkelig bidrag, sier en litt nedslått Karl Kristensen. – Bevilgningene i årets statsbudsjett er så små at det skaper om hvorvidt det er mulig å få gjennomført allerede påbegynte prosjekter i for eksempel Bergen, Sandefjord, Narvik, Tromsø og Trondheim.

 

Pressekontakter:

Fagrådgiver Karl Kristensen, karl@bellona.no, 932 80 774.

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 905 11 493.