Side

Bellona faser ut miljøgifter

Nedenfor er hovedpunktene som Bellona har spilt inn til myndighetene i deres arbeid med utfasing av miljøgifter. Utfyllende informasjon og forklaring finner du her.

Økt forskningsinnsats på spredning og effekter av miljøgifter

 • Større ressurser til forskning på miljøgifter
 • Økt overvåkning av miljøgiftsnivåer i samfunnet og implementering av hypotesefri miljøscreening etter nye/ukjente miljøgifter
 • Grundigere kontroll av drikkevannskvalitet og tilstand i vannforekomster
 • Økt testing av giftnivå ved personlige helseundersøkelser
 • Etablering av et strategisk forum for forskning på miljøgifter
 • Bedre kvalitet på og samordning av myndighetenes utslippsstatistikk

Hevet kunnskapsnivå i befolkningen

 • Styrket fokus på miljøgifter i skolen
 • Lovfestet krav i Arbeidsmiljøloven om opplæring i ytre miljø hensyn og kjemikaliestyring for ledere og tillitsvalgte

Strengere krav og tettere oppfølging når det gjelder miljøgifter i norske produkter

 • Skjerpet tollinspeksjon og importvern mot ulovlig innførsel av miljøgiftholdige produkter
 • Forbud/strengere grenseverdier for miljøgifter i kosmetikk, legemidler, tekstiler, byggevarer og elektriske produkter der dette er mulig og hensiktsmessig
 • Nye grenseverdier for sprøytemiddelrester i mat som tar hensyn til samvirkningseffekter
 • Forbud mot sprøytemidler til park og hagebruk

Styrking av Norges internasjonale kjemikaliearbeid

 • Økt bistand til UNEPs kjemikaliearbeid
 • Økt bistand til Det globale miljøfondet (GEF) for finansiering av gjennomføringen av internasjonale miljøavtaler.
 • Større innsats når det gjelder å fremme forslag til nye stoffer på EUs kandidatliste
 • Norsk initiativ til revisjon av REACH og Stockholm-konvensjonen hvor testresultater for enkeltstoffer gir utvidet grunnlag for utfasing av hele stoffgrupper som enkeltstoffet tilhører

Mer aktivt krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi og metode

 • Tydeligere krav om implementering av industristandarder for beste tilgjengelige teknologi og praksis for miljøprestasjon (eks EUs BREF-dokumenter)
 • Videreutvikling av industristandarder for beste tilgjengelige teknologi for miljøeffektiv og giftfri produksjon
 • Bedre støtteordninger for FOU-prosjekter for utvikling av miljøgiftfrie produktalternativer inkludert produktutvikling basert på grønn kjemi, økodesign og biomimicry
 • Strengere krav til rensing av påslipp til kommunalt avløpsnett

Strengere krav til utslipp av miljøgifter fra petroleumssektoren

 • Krav om økt reinjisering av produsert vann
 • Forbud mot forbrenning og krav om oppsamling av prosessvæsken ved brønntesting

Forsert opprydning i historisk grunn- og sedimentforurensning

 • Økte ressurser til forsert opprydning av forurenset sjøbunn
 • Innføre grenseverdier for flere organiske miljøgifter for forurenset grunn og sjøbunn som grunnlag for tiltak
 • Sterkere innsats for å begrense utlekking av miljøgifter fra nedstengte gruver

Eliminering av miljøgifter i matproduksjon

 • Krav om oppsamling av avfall og rensing av forurensning fra oppdrettsnæringen
 • Skjerping av substitusjonsplikten i havbruksnæringen
 • Krav om rensing av fiskefor for miljøgifter
 • Bedre støtteordninger for økologisk landbruk
 • Dobling av basisavgift på plantevernmidler

Kompetanseheving og bedre forbrukeropplysning om miljøgifter i produkter

 • Etablering av obligatorisk merkeordning som varsler forbrukere om innhold av miljøgifter i produkter
 • Styrking av svanemerket som frivillig merkeordning for produkter med dokumentert lave miljøgiftsnivåer
 • Etablering av samarbeidsprogram for heving av kompetanse om miljøgifter i import-, engros- og detaljhandel som foreslått i NOU 2010:9
 • Styrke og videreutvikle nettsidene erdetfarlig.no, Svanemerket og sortere.no.

Kompetanseheving og tydeligere krav om miljøhensyn i offentlige og private innkjøp

 • Tydeligere prioritering av miljøgiftperspektivet i offentlige innkjøp og anbud (NOU 2010:9)
 • Program for frivillig skolering av innkjøpere i privat sektor i miljøeffektive innkjøp

Bedre innsamling av avfall og miljøsanering av miljøgiftene som avfallet inneholder

 • Økt innsamling av farlig avfall i form av impregnert trevirke, isolasjonsmateriale med flammehemmere, isolerglassvinduer med klorparafiner og småelektronikk
 • Utvidede produsentansvarsordninger som omfatter kjøretøyer, fritidsbåter og byggevarer med strengere krav til sanering av miljøgifter
 • Forsert utfasing av CCA-impregnert trevirke og opphevelse av unntaket for forbud mot omsetning av kreosotbehandlet trevirke impregnert før 2003
 • Nasjonalt krav om utsortering av alt matavfall for minimert tilfang av miljøgifter i biogassproduksjon

Strengere krav til destruksjon av miljøgifter ved sluttbehandling av avfall

 • Utvikling av mer effektive prosesser for destruksjon av miljøgifter med tilhørende ressursutnyttelse av avfallsmaterialene
 • Strengere miljøkrav til shredderprosesser

Bedre rensing av utslipp av miljøgifter fra avfallsanlegg

 • Skjerpede krav til rensing av sigevann fra industrideponier og avfallsfyllinger
 • Bedre kontroll med giftnivå i bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg
 • Skjerpede krav til rensing av kloakk og avløpsslam

Styrket kjemikalieforvaltning på kommunalt og statlig nivå

 • Større ressurser og tydeligere krav til kommunenes kjemikalieforvaltning
 • Bedre statlig bistand til små kommuner med kompetanseutfordringer
 • Forsterket og bedre samordnet statlig og kommunal tilsynspraksis og oppfølging av forurensningskriminalitet
 • Skjerping og utvidet anvendelse av substitusjonsplikten i Produktkontrolloven
 • Skjerping av Forurensningsloven med utvidet virkeområde for transport og «alminnelig» forurensning

Hyppigere og strengere straffereaksjoner på straffbare regelverksbrudd

 • Styrking av Miljøkrimenheten i Økokrim
 • Strengere straffereaksjoner og hyppigere politianmeldelse fra tilsynsmyndigheter på gjentatte regelverksbrudd som i større grad bidrar til avskrekkende effekt