Side

Bellonas giftskole

Hva er miljøgifter?

 • Stoffer som selv i veldig små konsentrasjoner er meget skadelige
 • Miljøgifter brytes ofte ikke ned i naturen, og hoper seg dessuten opp i levende organismer (bioakkumulerer)
 • Opphopningen er størst øverst i næringskjeden (biomagnifisering)
 • Miljøgifter gir både akutte og kroniske skadevirkninger
 • Vanlige skadevirkninger av miljøgifter er kreft, forstyrret hormonbalanse og mental utvikling, samt reproduksjon- og arvestoffskader
 • Mange miljøgifter har ikke en nedre grense for når de kan føre til skadevirkninger
 • Mange miljøgifter forsterker skadevirkningen av andre miljøgifter (cocktaileffekten)
 • Store kunnskapshull om miljøgifters spredning og effekter, spesielt om cocktaileffekter

Hvor finner vi miljøgifter?

 • Miljøgifter spres til omgivelsene ved produksjon, bruk og kassering av mange produkter
 • Eksempler på produkter som ofte inneholder miljøgifter er batterier, kjøretøy, byggevarer, tekstiler, EE-produkter, plantevernmidler, impregneringsmidler, rengjøringsmidler, maling, lim og lakk, kosmetikk og legemidler
 • Historisk forurensning er også en viktig kilde til spredning av miljøgifter. Typiske eksempler er områder rundt nedlagt industri og avfallsfyllinger, samt sjøbunnen rundt havner og skipsverft
 • Omfanget av langtransporterte miljøgifter med luft- og havstrømmer øker
 • Industriell vekst uten utslippskrav og illegal dumping av farlig avfall er kilde til omfattende spredning av miljøgifter i u-land og ny-industrialiserte land

Hva gjør miljøgifter i oss mennesker?

 • Tas opp gjennom forurenset luft, mat og drikke, og ved hudkontakt
 • Betydelige mengder miljøgifter overføres fra mor til barn via navlestreng og morsmelk
 • Miljøgiftseksponering fører til unike skadevirkninger, men kan også forsterke forekomsten av normalt forekommende sykdommer og lidelser
 • Mange skadeeffekter viser seg lenge etter eksponering og gjør det vanskelig å dokumentere sammenhengen mellom årsak og virkning
 • Alle mennesker er bærere av miljøgifter i nivåer som kan gi helseskader
 • Alle mødre overfører miljøgifter i mengder som representerer en helserisiko til eget barn
 • Det er sannsynlig at mange barn vokser opp med utviklingshemninger som følge av kontakt med miljøgifter. Eksempler på slik utviklingshemning er hjerneskader og forstyrret kjønnsmodning

Se våre tips til hvordan du kan leve så giftfritt som mulig, klikk her.