Nyheter

– Innfør individuelt produsentansvar på EE-produkter

Bellona

Publiseringsdato: 1. november, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Et system som fastsetter miljøgebyr på bakgrunn av faktiske kostnader ved avfallsbehandling og sluttbehandling må på plass, mener Bellona i sin høringsuttalelse til ny EE-forskrift.

Dette vil etter Bellonas mening gi incentiver til utvikling av nye og mindre miljøbelastende produkter. Videre må det innsamlingsmålet som er satt på EE-avfall, 80 %, gjelde for hvert enkelt produkt og ikke totalt sett, slik det er lagt opp til i de nye forskriftene. Det er også Bellonas mening at utrangerte EE-produkter som inneholder PBB og PBDE må destrueres, fordi det er helt nødvendig å fase ut disse miljøgiftene.

SFT har sin vane tro ikke kommet med forslag til tiltak for å fase ut disse miljøskadelige stoffene, men nøyer seg med å si at ”Produsenter av EE-produkter plikter å arbeide for at produktene konstrueres på en slik måte som letter avfallsdisponering og nyttiggjøring, særlig ombruk og gjenvinning”. Dette er etter Bellonas mening altfor defensivt. Man bør i steden innføre sanksjoner i form av for eksempel bøter som vil straffe de aktørene som ikke jobber for å oppfylle kravene i forskriften.