Nyheter

Ønsker utnyttelse av våtorganisk avfall

Publiseringsdato: 12. mai, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

I et brev til Miljøvernministeren ber Bellona om at det innføres et sentralt pålegg om utsortering av våtorganisk avfall fra restavfallet, og tilhørende krav om produksjon av biogass og jordforbedringsmiddel.

I en rekke byer utgjør våtorganisk avfall (matavfall m.m.) så store volumer, at separat innsamling og produksjon av biogass og jordforbedringsmiddel i egne bioreaktorer blir kommersielt interessant.

Ved anaerob behandling av våtorganisk avfall i egne bioreaktorer utvinnes metangass. Restproduktet benyttes som jordforbedringsmiddel. Kvaliteten på jordforbedringsmiddel fra bioreaktorer har jevn og forutsigbar kvalitet, samt gunstig balanse mellom de ulike næringsstoffene. Biogass fra behandling av våtorganisk avfall brukes allerede som erstatning for fyringsolje i fjernvarmeproduksjon, drivstoff i samferdselssektoren eller til produksjon av elektrisitet. Bellona ber nå Miljøvernminister Helen Bjørnøy om å innføre et sentralt pålegg om utsortering og utnyttelse av ressursene som ligger i det våtorganiske avfallet.

Deponiforbud mot nedbrytbart avfall
Statens Forurensingstilsyn (SFT) har foreslått innføring av et deponiforbud mot nedbrytbart avfall innen 2009. Statsråden uttalte 9. mai fra Stortingets talerstol at hun ”deler ønsket om å få deponiforbudet på plass så fort som mulig” og at ”forbudet vil kreve mer kapasitet for gjenvinning, både materialgjenvinning, biologisk behandling og forbrenning med energiutnyttelse.” I SFTs grunnlagsmateriale til strategi for nedbrytbart avfall viser fremskrivningene at mengden nedbrytbart avfall til forbrenning i 2010 vil ligge på 1.720.000 tonn. Dagens norske kapasitet for energiutnyttelse av restavfall ligger på i underkant av én million tonn. I 2003 leverte Norge cirka 165.000 tonn restavfall til svenske anlegg for energiutnyttelse. Det er behov for konkrete tiltak dersom Norge i fremtiden ikke ønsker å betale våre naboland for å utnytte våre egne avfallsressurser.

Utsortering av våtorganisk avfall fra restavfallet vil frigjøre forbrenningskapasitet og gi en økning i avfallets brennverdi. Samtidig utnyttes våtorganisk avfall som ressurs. Et sentralt pålegg om utsortering og utnyttelse av våtorganisk avfall vil kunne være et godt tiltak for å stå bedre rustet til innføring av deponiforbudet i 2009 og gi stabile markedsincentiver for investering i anlegg for utnyttelse av våtorganisk avfall.