Nyheter

Bellona anmelder Sandnessjøen Gjenvinning AS for miljøkriminalitet

Publiseringsdato: 11. oktober, 2013

Skrevet av: Bellona

Bellona anmelder Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase for overtredelse av Forurensningsloven. - Det er utvist en sjokkerende mangel på respekt for regelverket, sier Bellonas fagrådgiver Karl Kristensen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase har tilført omgivelsene skadelige forurensninger dels gjennom ulovlige utslipp fra eget renseanlegg og dels gjennom ulovlig deponering av farlig avfall. Dette fremgår av rapport etter tilsyn fra Miljødirektoratet datert 27. september 2013.

– Selskapet har åpenbart opptrådt med forsett når det har gitt falske opplysninger til Miljødirektoratet om utbedringer av lovstridig praksis som ikke har funnet sted, sier Karl Kristensen.

I følge Miljødirektoratet har Sandnessjøen Gjenvinning brutt vilkårene for sin driftstillatelse på en rekke punkter. Regelbruddene vurderes som så alvorlige at Miljødirektoratet i øyeblikket forbereder vedtak om å stanse anleggets virksomhet. Etter Bellonas vurdering er flere av regelverksbruddene
så alvorlige at de i tillegg utløser straffeansvar etter forurensningsloven og underliggende forskrifter.

Bellona frykter at bedriften har bidratt til spredning av betydelige mengder med skadelig forurensning utover hva tilsynskontrollen til Miljødirektoratet så langt har avdekket. Av denne grunn mener Bellona at det er viktig at disse forholdene blir gjenstand for etterforskning så snart som mulig.

Bakgrunn

Bellona legger følgende hendelser ved Sandnessjøen Gjenvinning til grunn for å kreve at politiet starter etterforskning av anlegget med tanke på kartlegging av straffbare lovbrudd etter forurensningsloven:

Sandnessjøen Gjenvinning har sluppet ut vann med forurensningsnivåer som ligger mer enn fem ganger høyere enn grenseverdiene selskapet har i sin utslippstillatelse. Selskapets egne målinger for 2013 viser blant annet utslippskonsentrasjoner for TOC på over 5000 mg/l. Til sammenligning er selskapets utslippsgrense for slike stoffer på 1000 mg/l. Dette er et brudd på forurensningsloven. Bellona vurderer det som skjerpende at utslippsoverskridelsene i tillegg har funnet sted uten at Miljødirektoratet er blitt varslet.

Videre har Sandnessjøen Gjenvinning deponert farlig avfall ulovlig sammen med renset borekaks som selskapet har tillatelse til. Dette har skjedd ved at selskapet har benyttet flytende farlig avfall til fukting av renset borekaks istedenfor rent eller renset vann. Bellona vurderer dette forholdet som svært alvorlig. I praksis innebærer selskapets opptreden at man først renser mottatt borekaks for skadelige forurensninger som er en forutsetning for at kaksen skal kunne deponeres på en forsvarlig måte. Deretter blander man de samme forurensingene inn i kaksen igjen før deponering finner sted.Bellona oppfatter denne praksis som kriminelle handlinger utført med forsett.

Miljødirektoratets tilsynsrapport avdekker i tillegg svært alvorlige mangler ved anleggets måleprogram, hvor enkelte utslippsstrømmer ikke har vært overvåket med tanke på forurensninger i det hele tatt. Når renseprosessene som utslippsstrømmene stammer fra i tillegg har store mangler og
ikke har vært underlagt kompetent styring er det grunn til å anta at betydelige utslipp av skadelige forurensninger kan ha funnet sted uten å være registrert. Bellona mener det også bør vurderes i hvilken grad disse uregistrerte utslippsstrømmene har vært grunnlag for forsettlig dumping av farlig avfall i den hensikt å undra avfallet fra krav om forskriftsmessig behandling.

Bellona ønsker å understreke at hendelsene som her er beskrevet ikke er enkeltstående tilfeller men fast praksis over en lengre periode.

Bellona mener at de grove og omfattende regelverksbruddene som Miljødirektoratet har påvist over lengre tid vitner om manglende respekt for gjeldende bestemmelser hos Sandnessjøen Gjenvinning.

Hele anmeldelsen finner du i menyen til høyre.