Nyheter

Påstander og fakta i deponidebatten

Konsekvensutredning av deponi i Dalen gruve for behandlet uorganisk farlig avfall

Publiseringsdato: 20. mars, 2019

Bellona har gått gjennom påstander og fakta i debatten om behandling og lagring av industriavfall i Norge. Gjennomgangen viser at det ikke medfører reell fare for miljøet å lagre behandlet industriavfall i Dalen Gruver.

Det er verken grunnlag for å frykte eksplosjonsfare eller miljøskadelige utslipp til luft eller vann.

Hele rapporten finner du her.

Under ser du en oversikt over påstander som er fremsatt. Denne oversikten finner du også i dokumentet, hvor det er gjort en grundig gjennomgang av påstandene.

bilde

Norge trenger en arvtaker til dagens deponikapasitet for behandlet uorganisk farlig avfall på Langøya, og Regjeringen er på overtid i prosessen med å velge lokalitet. Ytterligere utsettelse av prosessen kan få alvorlige konsekvenser både for miljøet og norske arbeidsplasser.

Bellona støtter planprogrammet for Dalen gruver i Brevik, som har pekt seg ut som det beste av de to gjenværende alternativene. Konsekvensutredningen viser at den foreslåtte virksomheten kan drives uten uakseptabel miljørisiko eller miljøpåvirkning.

Bellona ber derfor Regjeringen vedta en statlig reguleringsplan for Dalen gruver parallelt med at det nedsettes et ekspertutvalg for farlig avfall, og samtidig som statens mulige rolle og virkemidler avklares nærmere. Det er ingen motsetning mellom å nedsette et ekspertutvalg og å vedta en statlig reguleringsplan nå – tvert imot er det nødvendig å gjøre begge deler samtidig.

Du kan lese hele den nye rapporten her.