Nyheter

Midlertidig fjerning av el-avgiften

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Regjeringen vil fjerne all el-avgift for næringsvirksomhet fra nyttår, og fram til 01. juli da et nytt differensiert system skal på plass. Bellona synes det er beklagelig med en slik venteperiode.

Statsbudsjettet 2004:

Et av forslagene i statsbudsjettet Per-Kristian Foss la fram i dag er at el-avgiften for all næringsvirksomhet foreslås midlertidig avviklet fra nyttår, og at et nytt avgiftssystemkommer på plass våren 2004 med virkning fra 1. juli.

Beklagelig mellomperiode
Regjeringen grunngir denne løsningen med å stimulere til redusert el-forbruk og mer bruk av miljøvennlig energi. Mellomperioden fra årsskiftet til den nye ordningen trer i kraft i juli skal brukes til å utarbeide det nye systemet.

 

Regjeringen tar sikte på å innføre et nytt avgiftssystem som avgiftslegger deler av el-forbruket i næringsvirksomhet fra 1. juli 2004. Det er krevende å utarbeide et system som ikke medfører store avgiftstekniske problemer eller samfunnsøkonomisk tap, og som samtidig kan godtas av ESA. Regjeringen vil foreslå et nytt system i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2004. Målet for det nye systemet er å dempe økningen i el-forbruket og fortsatt stimulere til overgang til alternative energikilder og vannbåren varme.

— Det er beklagelig med en slik venteperiode sier leder for Bellonas energiavdeling, Beate Kristiansen. Hun legger til at en slik midlertidig løsning vil bremse opp og utsette en energiomlegging, og samtidig spre usikkerhet hos aktørene og gjøre det vanskelig for disse å kunne planlegge og iverksette tiltak. Kristiansen bemerker at det er positive signaler i regjeringens planer om økt satsing på å dempe el-forbruket og legge om energibruk og energiproduksjon gjennom Energifondet og Enova SF, selv om disse signalene er svært utydelige slik de står i dag.

Fullt fritak er en dårlig løsning
En av forhåndslekkasjene fra årets statsbudsjett gikk på at regjeringen kom til å snu i forhold til revidert nasjonalbudsjett, og pålegge all næringsvirksomhet full avgift på lys og oppvarming i næringslokaler, noe som etter Bellonas mening ville vært riktig og bevist at OED skjønner at vi står overfor en alvorlig vekst i el-kraft forbruket.

Bellona har gang på gang gått ut og kritisert forslaget om en total fjerning av el-avgiften for all næringsvirksomhet uten å differensiere hva strømmen brukes til. Konsekvensene av et slikt totalfritak vil bli en undergraving av ENØK-satsing og energiomlegging, og føre til en ennå mer presset strømsituasjon og dyrere strøm til vanlige forbrukere. I tillegg vil dette vært stikk i strid med EUs politikk, der man nylig har vedtatt et direktivforslag om differensierte avgifter til næringslivet.