Nyheter

Nytt skritt mot deponiforbud i 2009

Publiseringsdato: 14. mars, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Statens Forurensingstilsyn (SFT) foreslår endringer i vedlegg II i avfallsforskriftens kapittel 9. Bellona ser på forslaget som et skritt på veien til et deponiforbud mot organisk avfall som er varslet innført i 2009.

Veldig kort oppsummert innebærer SFTs forslag at avfallsprodusenten blir ansvarlig for å dokumentere miljøkvaliteten av avfallet som skal deponeres. Deponieier får større kontrolloppgaver når det gjelder avfallskvaliteten før det tillates lagt på deponiet.

Bellona støtter i all hovedsak SFTs forslag. Generelt må det være slik at vi vet mest mulig om kvalitetene til avfall som deponeres. De siste årene har vi blitt stadig mer klar over kunnskapsmangelen knyttet til helse- og miljøkvalitetene til store menger tilsetningsstoffer som brukes i produkter vi omgir oss med til daglig. Mange gamle deponier har i dag status som forurenset grunn hvor kostbare opprydningsprosjekter må gjennomføres.

Bellona mener at SFTs forslag er et sterkt signal om at avfall ønskes styrt vekk fra deponi, og i retning av materialgjenvinning og energiutnyttelse. SFT har anbefalt Miljøverndepartementet å innføre et forbud mot deponering av organisk avfall fra og med 2009. SFTs forslag er et skritt på veien mot deponiforbudet, fordi det vil pålegge deponieiere til å investere i utstyr for å kunne foreta stikkprøver av avfallet som tas i mot. Deponier av lav miljømessig standard, som likevel ikke skal drives videre etter 2009, vil neppe foreta slike investeringer nå, og vil avvikles fortløpende. Dette er i tråd med den foregående og den nåværende regjerings miljøpolitikk.

Deponiforbud i 2009
Våre avfallsressurser er råvarer og energi for ny produksjon. Det sier seg selv at å grave ned avfall ikke er en god måte for å utnytte ressursene på. Deponering, selv med metangassoppsamling, gir en meget begrenset ressursutnyttelse av avfallet og innebærer at miljøgifter i avfallet ikke destrueres.

Det er alminnelig at sigevann fra avfallsfyllinger slippes på offentlig avløpsnett. Dette representerer således en potensiell fare for forurensing av slammet fra renseanleggene. Det er tallrike eksempler på at opprydningsprosjekter iverksettes på gamle deponier grunnet utlekking av forurenset sigevann til kommunalt avløp, eller fordi tomtene skal utnyttes kommersielt. Bellona er en sterk tilhenger av et deponiforbud mot organisk avfall så raskt som mulig. SFTs forslag er et skritt i riktig retning.