Nyheter

Nå kan flere få støtte til etterisolering hjemme

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 29. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I den nye avtalen mellom regjeringen og Enova blir det slått fast at det skal satses mer på energieffektivisering i boliger. – Dette kan bare bety én ting: At viktige energisparetiltak som etterisolering av dårlige vegger skal kunne få støtte, sier Bellonas Guro Nereng.

I dag ble den nye fireårige avtalen mellom regjeringen og Enova lagt frem.

Den er statens viktigste styringsdokument overfor Enovas virksomhet, og legger derfor sterke føringer på hvordan statsforetaket skal bruke sine penger.

– Må støtte et mangfold av tiltak

Bellona ser flere gode punkter i avtalen.

– Det viktigste er at energieffektivisering i eksisterende bygninger nå skal høyere opp på Enovas agenda. Tidligere har man ikke fått støtte til for eksempel å etterisolere huset sitt. Det er ett av flere gode tiltak som nå vil måtte få støtte, sier fagrådgiver Guro Nereng, og viser til følgende formulering i avtalen:

«Enova skal støtte opp om utvikling av mer energieffektive bygg, herunder eksisterende bygg. Fondsmidlene skal også finansiere en satsing på energieffektivisering i bolig.»

– Vi har hele tiden ment at Enova bør støtte et mangfold av sparetiltak. Nå ligger det godt til rette for at det skal bli en realitet.

Enovas energifond er finansiert delvis av en avgift på strøm (det vi gjerne omtaler som et påslag på nettariffen) for forbrukerne. Det innebærer at flere av forbrukerne som har betalt inn til dette fondet, nå får noe igjen.

– Derfor er dette både god miljøpolitikk og en rettferdig ordning, sier Nereng.

Burde tallfestet mål

Hun understreker at avtalen ikke fastsetter konkret hvor stor støtten til ulike tiltak skal være.

– Vi forutsetter at det blir gitt støtte som monner, og som står i forhold til de investeringene folk gjør for å leve mer miljøvennlig.

Vil skifte ut skitten oljefyring

Bellona har i lang tid også arbeidet for sterkere satsing på å få folk til å skifte ut forurensende oljefyring. På avtalens side 5 står det at «Fondsmidlene kan finansiere en særskilt ordning for konvertering av fossile energibærere i husholdninger, og til grunnlast.»

– Dette er et klart fremskritt sammenliknet med Enovas praksis i dag. Vi hadde likevel ønsket enda sterkere føringer fra regjeringen på dette punktet. Her overlater OED mer ansvar til Enova for gjennomføring av klimaforliket enn nødvendig, sier Nereng.

– Det beste ville være et konkret, ambisiøs tallfestet mål for hvor store klimagassreduksjoner dette skulle føre til. Det ville binde Enova til en sterk satsing på å få slutt på forurensende oljefyring.

– Generelt kunne regjeringen gjerne pålagt Enova strengere og mer styrende krav, så her overlater OED mer ansvar for gjennomføring avklimaforliket enn nødvendig.