Nyheter

– Ta debatten på partikontoret

Publiseringsdato: 8. april, 2013

Skrevet av: Guro Nereng

I Nationen 12. mars svarer statsråd Ola Borten Moe på mitt innlegg i Nationen den 28. februar. Jeg var muligens noe utydelig i mitt opprinnelige innlegg. Bellonas og mitt hovedpoeng var at det framstår ganske underlig at du tar debatten om byggeforskrifter eksternt og ikke internt i regjeringen og i Senterpartiet. Misforstå meg rett: Debatt er flott. Men når regjeringsmedlemmer fra samme parti der den ene er ansvarlig statsråd tilsynelatende fremmer ulike synspunkter skaper det unødig usikkerhet i næringslivet.

Jeg skriver «tilsynelatende» fordi jeg tror at dere i Senterpartiet er ganske enige med dere sjøl, men det får Liv Signe Navarsete og du finne ut av.

Bellona vil likevel kommentere noe av det du skriver om innretningen på nybyggforskriften siden dere har besluttet å ta diskusjonen offentlig. Et viktig prinsipp alle er enige om er ønsket om å fremme innovasjon gjennom byggteknisk forskrift. Dette kan gjøres gjennom å stille funksjonskrav slik du påpeker – altså krav til resultatet heller enn spesifikke løsninger. Dagens energirammekrav er funksjonskrav.

Mulig uenighet handler om hvorvidt og hvordan disse skal suppleres med minstekrav. Minstekrav til robust bygningskropp mener Bellona er fornuftig fordi bygg da nettopp blir mer robuste mot store variasjoner i adferdsrelatert energibruk. Muligens trenger ikke minstekravene for bygningskropp være strengere enn dagens krav, en kost-nyttevurdering vil gi svar på dette. Mer fleksibilitet kan oppnås ved å angi varmetapskrav for hele bygget.

Du argumenterer for at dagens minstekrav stenger for enkelte ventilasjonsløsninger. Men det er funksjonskravet til minste totale energibruk som gjør at mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning er utbredt i dag, fordi det er mest kostnadseffektivt. Vi håper selvsagt på utvikling av naturlig og hybrid ventilasjon som totalt for bygget blir kostnadseffektivt.

Siden du er svært opptatt av mangfoldige løsninger og er ansvarlig statsråd for Enova vil vi kort kommentere statsforetakets bidrag: Enova bør være et viktigere virkemiddel for å fremme innovasjon enn byggteknisk forskrift. For mindre bygg mener vi statsforetaket i dag er lite innovasjonsfremmende ettersom eneste mulighet for å få støtte er å bygge eller rehabilitere til lavenergi- eller passivhusstandard. Dette kan være en direkte hindring for ny utvikling spesielt innen rehabilitering. Kanskje vi heller skulle debattere dét, Ola?

Til slutt: På én måte er det litt artig at du skriver til meg som privatperson. Men det hadde vært mer ryddig om du refererte til meg som rådgiver i Bellona.

Denne kronikken sto på trykk i Nationen mandag 8.april 2013.