Nyheter

Tenker riktig, men tar ikke grep

Den rødgrønne Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett.
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 10. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Regjeringen er klar for å skape en verdikjede for CO2 men vegrer seg mot å ta operative grep. – Stortinget har bedt om konkrete forslag uten å få det, sier Bellonas Marius Holm. Bellona mener regjeringen snarest må gi Petoro mandat til å gå inn som kjøper av CO2 på vegne av staten.

CO2 i Statsbudsjettet:

Den rødgrønne Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner til arbeidet med å organisere opprettelsen av en CO2-verdikjede. Dette kom fram da Finansminister Kristin Halvorsen presenterte Regjeringens forslag til statsbudsjett i Stortinget i dag.

Bellona mener Regjeringen tenker i riktig regning, men at de ikke tar grep for å få det til å skje.

– Regjeringen viser i statsbudsjettet at de vil og at de tenker i riktig retning, men de tar ingen grep for å få det til å skje, sier Marius Holm, rådgiver i Bellona. – De vegrer seg tydelig mot å ta beslutninger om å delegere det operative ansvaret for en CO2-kjede til Petoro, selv om det står klart mellom linjene at dette er et nærliggende tiltak. Vi vet at Regjeringen er i gang med et arbeid parallelt med statsbudsjettet på organisering av en CO2-verdikjede.

Oppfyller ikke Stortingets krav
I Stortingets anmodningsvedtak (2003-2004) står det:

”Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til hensiktsmessige virkemidler for å stimulere til bruk av CO2 som trykkstøtte for økt utvinning på norsk sokkel. Videre ber Stortinget Regjeringen vurdere ytterligere insentivordninger for økt haleproduksjon. Vurderingene bes lagt frem snartest mulig og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.”
 
Bellona mener det rødgrønne budsjettet, i likhet med Bondevik-regjeringens budsjett, ikke oppfyller Stortingets krav fordi det ikke foreslås konkrete virkemidler.

– Av denne grunn forventer vi at det i løpet av meget kort tid kommer et mer konkret forslag til hvordan en verdikjede for CO2 kan skapes, sier han. – Hver uke som går uten at operative grep tas, er en skandale.

– Bellona mener det operasjonelle ansvaret for statens engasjement i CO2-verdikjeden helt klart hører inn under Petoro, nettopp fordi dette er et nødvendig tiltak for å sikre at store verdier ikke blir liggende i reservoarene, og dermed går tapt for staten. Regjeringen må få snøballen til rulle – og det viktigste grepet er å gi Petoro mandat til å utvikle sin rolle som kjøper av CO2, sier Holm.

20 millioner er uproblematisk
Til tross for at Regjeringens bevilgning på 20 millioner kroner til CO2-kjeden er liten, mener Bellona det likevel ikke er der problemet ligger.

– Bevilgningen på 20 millioner er liten men dette er uproblematisk. CO2-kjeden kan gjøres lønnsom for staten uten stortstilt subsidiering over statsbudsjettet. Det statlige engasjementet bør komme i form av at staten på kommersielt grunnlag tar markedsrisiko og investeringer gjennom Petoro og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Investeringer må komme i revidert nasjonalbudsjett
Bellona mener Regjeringen bør, i revidert nasjonalbudsjett til våren, opprette et selskap, ”Norsk CO2 AS” som skal drive fangstanlegg for CO2, og tilføre selskapet en egenkapital i størrelsesorden en til to milliarder kroner. Dersom Petoro nå gis mandat til å etablere seg som kjøper av CO2, kan fangstselskapet ”Norsk CO2 AS” umiddelbart etter opprettelsen gå inn i forhandlinger med Petoro om priser på CO2-leveranser. Når slike avtaler med Petoro kommer på plass, vil fangstselskapet kunne hente inn ytterligere kapital i det private markedet. Både finansielle investorer og teknologiselskaper står klare til å investere, dersom kommersielle avtaler kommer på plass. CO2-fangst må etableres som en industri, ikke som en del av det offentlig tjenestetilbudet, mener Bellona.

Skeptisk til departementets rolle
Regjeringen legger opp til at Olje- og energidepartementet skal drive fram det videre arbeidet med å skape en CO2-verdikjede. Bellona mener denne jobben bør gis til Petoro.

–Vi er skeptiske til hvorvidt departementet har den nødvendige tillit i markedet, etter at departementets underliggende etater, Oljedirektoratet og NVE har levert rapporter som avslører både kunnskapsløshet og motvilje til planene om å etablere en lønnsom CO2-kjede. Petoro opererer forretningsmessig, og vil kunne gå inn i forhandlinger med andre aktører på en måte som løfter dette fra embetsverksnivå, til investornivå, sier Holm.

For mer informasjon, kontakt Marius Holm, tlf: 23234624, mob: 95721632