Nyheter

Oljeindustrien velger Himdalen

Deponi for radioaktivt avfall i Himdalen.
Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 23. mai, 2002

Skrevet av: Nils Bøhmer

Store mengder med lavradioaktivt avfall fra oljevirksomheten i Nordsjøen er i dag lagret langs kysten av Vestlandet. Nå vil oljeindustrien, etter råd fra Bellona, rense og flytte avfallet til deponiet for radioaktivt avfall i Himdalen.

Radioaktivt avfall fra Nordsjøen

I midlertidige lagre ved forskjellige forsyningsbaser på Vestlandet ligger det i dag rundt 200 tonn med lavradioaktivt avfall (LRA) fra olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen. De neste 10 årene vil denne mengden øke med mellom 30 til 60 tonn hvert år.


Radioaktiviteten skyldes oppkonsentrering av naturlig uran på innsiden av rørene som benyttes i utvinning av olje og gass. I tillegg inneholder LRA fra Nordsjøen oljerester og tungmetaller.


Tidligere har Oljeindustriens Landsforening (OLF) blant annet vurdert å pumpe det radioaktive avfallet ned i tomme borehull. Siden Norge har undertegnet internasjonale avtaler som forbyr dumping av radioaktivt avfall i sjøen, har OLF godt bort fra dette alternativet.


På grunn av de store volumene som LRA utgjør, har man inntil nylig vurdert det som uaktuelt å benytte seg av det eksisterende deponiet for lavradioaktivt avfall i Himdalen. Det er rett og slett ikke plass til de mengder LRA som må deponeres.


Et alternativ til Himdalen har vært å bygge et nytt deponi med stor nok kapasitet til å deponere de store mengdene med LRA. Et slikt deponi er foreslått bygget i Jøssingfjorden.


OLF har nå vurdert planene for deponiet i Jøssingfjorden som uaktuelle. De stiller spørsmålstegn ved eierforhold og ansvar for avfall og deponi i et lengre tidsperspektiv. I tillegg er det usikkert i hvor stor grad LRA må behandles før det kan plasseres i deponiet, noe som kan føre til tekniske problemer og uforutsette utgifter.


I den siste tiden er det utviklet lovende teknologi som kan skille ut oljerestene og tungmetallene fra LRA, og som samtidig reduserer volumet av det radioaktive avfallet til bare noen prosenter av den opprinnelige mengden. Med en slik volumreduksjon konkluderer OLF med at den beste løsning må være å deponere dette radioaktive avfallet i Himdalen. Operatøren av Himdalen, Institutt for Energiteknikk, har ovenfor OLF bekreftet at det «verken radiologisk eller volummessig medfører noe problem å deponere oppkonsentrert LRA i Himdalen-anlegget».


Miljøstiftelsen Bellona har samarbeidet med OLF om denne løsningen. Vi er svært fornøyd med at OLF ønsker en løsning som benytter seg av best tilgjengelig teknologi og allerede eksisterende deponi. Vi håper at dette utspillet fra OLF vil få fortgang i arbeidet med å bli kvitt de midlertidige lagrene av LRA langs kysten av Vestlandet