Nyheter

Statsministeren må protestere mot svensk forsendelse av brukt atombrensel til Sellafield

Publiseringsdato: 2. august, 2005

 

Statsminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

02/08-2005

Statsministeren må protestere mot svensk forsendelse av brukt atombrensel til Sellafield

Sammendrag
 
Det svenske selskapet Studsvik-SVAFO planlegger i disse dager å sende 4,6 tonn brukt atombrensel til Sellafield for reprosessering. Reprosesseringen i Sellafield fører til store utslipp av radioaktive stoffer til luft og til vann. Å sende brukt atombrensel til Sellafield er i strid med de miljømål Norge og Sverige gjennom en årrekke har kjempet sammen om gjennom OSPAR-forhandlingene.

Miljøstiftelsen Bellona ber derfor Statsminister Kjell magne Bondevik om å kontakte sin svenske kollega Gøran Person, og protestere mot de svenske planene om å sende brukt atombrensel til Sellafield.

Uran fra Sveriges første reaktor
 
I brev av 22.06.2005 (vedlagt) har det svenske selskapet Studsvik-SVEFO underrettet svenske myndigheter om at selskapet planlegger å sende 4,6 tonn brukt atombrensel til Sellafield for behandling. Brenselet består av utarmet uran, og stammer fra den første svenske forskningsreaktoren, R1-reaktoren, som var i drift på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, i perioden 1954 til 1970.

Uranet er i dag lagret på Studsvik sitt anlegg i nærheten av Nyköping. Skulle planene om å sende svensk brenslet til Sellafield bli realisert, vil forsendelsene ut av Sverige skje i perioden juni-august 2007. Brenselet vil da behandles i det aller eldste reprosesseringsverket i Sellafield (B205), og spaltbart materiale vil bli returnert til Sverige i form av glassifisert avfall. Det finnes også 1,1 kg plutonium i det brukte brenslet. Dette er planlagt å sende tilbake til Sverige i form av såkalt Mixed Oxide Fuel (MOX), en form for atombrensel som er produsert av uran og plutonium.

Alle transportene vil skje med britiske skip, over Nordsjøen og til Irskesjøen.

Sellafield-anlegget

Sammen med norske myndigheter arbeidet Bellona i en årrekke med å stanse de forurensende utslippene av radioaktivt technetium-99 (Tc-99) fra Sellafield. Dette arbeidet ble kronet med seier i april 2004, da operatøren av anlegget begynte å rense ut dette radioaktive stoffet, og lagre det på land. Men til tross for dette miljøpolitiske framskrittet, er Sellafield fremdeles Vest-Europas største kilde til radioaktiv forurensing. Eksempelvis slipper anlegget hver år ut mer enn 110 megabecquerel (MBq) plutonium og 690 MBq Cesium-137.

I tillegg slipper anlegget ut betydelige mengder med de skadelige stoffene kobolt-60, Strontium-90 og Americium-241. Dette er alle kunstige radioaktive stoffer, med lang halveringstid, som ikke hører hjemme i naturen. Forurensingen er et direkte resultat av reprosesseseringen som foregår på Sellafield. Det eksistere to anlegg for reprosessering på Sellafield. Av disse er det eldste anlegget (B205) det mest forurensende. B205-anlegget er det samme anlegget som forårsaket utslippene av radioaktivt Tc-99 og har vært i drift i mer enn 40 år. Det er nettopp dette anlegget som vil behandle det svenske atombrenselet.

– Ta kontakt med Persson

Det eksistere alternative måter å håndtere det brukte brenslet på. Et av disse alternativene er å tørrlagre brenselet i Sverige, og benytter tiden til å utvikle eksisterende teknologi for å behandle brenselet i Sverige. Dette vil ikke føre til noen radioaktive utslipp, og alt avfallet vil da kunne håndteres og, lagres og deponeres i Sverige. Svensk Kärnbrensel handtering AB (SKB) har utarbeidet en rapport som dokumentere ulike måter å håndtere brenselet på. Denne rapporten er imidlertid hemmeligholdt i henhold til den svenske «Sekretesslagen».

I OSPAR-forhandlingene har norske myndigheter fastholdt at reprosessering av brukt atombrensel ikke er ønskelig, og framhevet at man i stedet foretrekker tørr lagring og deponering av det brukte atombrenselet. Dette har også vært det svenske synspunktet.

Skal det noen gang bli slutt på de radioaktive utslippene fra Sellafield er det viktig at Nordsjølandene står sammen mot reprosessering av brukt brensel. De nye signalene fra svenske myndigheter kan gjøre en slutt på denne alliansen, virke legitimerende for videre drift på Sellafield, og være et skudd for baugen i arbeidet med å stanse utslippene.

Bellona er kjent med den gode kontakt som er utviklet mellom Statsminister Kjelle Magne Bondevik, og hans kollega Göran Persson. Vi er også godt kjent med det engasjement Statsministern tidligere har vist for Sellafield-saken. Bellona ber derfor Statsministeren om å ta sterk avstand fra de svenske planene, og bringe sitt syn til kjenne ovenfor den svenske Statsministeren.

____________________
Erik Martiniussen
Fagmedarbeider

____________________
Nils Bøhmer
Atomfysiker