Nyheter

Brev til Finansminister Gudmund Restad om drivstoffpotensialet i biodiesel

Publiseringsdato: 21. september, 1999

Finansminister
Gudmund Restad

Oslo, 2/24/99

Beklagelig feilinformasjon fra Finansministeren:
Ren biodiesel egner seg utmerket til framdrift av motorvogn

I Deres brev av 10. februar 1999 hevdes det at ren biodiesel ikke er anvendelig til framdrift av motorvogn. "Å frita innblandet biodrivstoff for autodieselavgift fordi ren biodiesel er fritatt for avgift er derfor ingen relevant sammenligning." hevdes det.

Vi må i dette tilfellet bare beklage at finansministeren er særdeles feilinformert. Det går tusenvis av vanlige motorvogner i Europa på ren biodiesel, og det er 50-60 vanlige dieselbiler på Hadeland som kjører på ren biodisel. Sålenge miljøeffekten (og alle andre effekter) per liter biodiesel er den samme for ren biodiesel som for innblandet biodiesel, vil det derfor være et klart brudd på prinsippet om likebehandling dersom avgiftene på innblandet biodiesel forblir forskjellig fra avgiftene på ren biodiesel.

Vi ser også grunn til å påpeke at avgiftsfritaket på innblandet biodiesel er viktig for å få satt i verk den lille infrastrukturen (les: raffineri) som er nødvendig for å utnytte dette biproduktet fra landbruket. Det vil neppe være noen nye, miljøvennlige drivstoff eller motorteknologier som kan konkurrere ut de eksisterende uten kraftig drahjelp i begynnelsen. Slik introduksjonshjelp kan enten gis i form av storskala krav til teknologi og drivstoff for fremtiden (slik California og nabostatene har gjort) eller i form av avgiftsletter/subsidier. Ettersom Norge ikke er et stort nok bilmarked til at man kan stille egne teknologikrav, er det det sistnevnte virkemiddel som er Norges viktigste mulighet til å påvirke utviklingen.

Vedlagt følger kopi av sammendraget fra en stor EU-finansiert (under ALTENER programmet) studie på biodiesel der 5 vanlige dieselbiler kjørte 300 000 km på ren biodiesel i 2 år. I tillegg til at de målte en reell reduksjon i partikkelutslippet (og at disse partiklene er mindre giftige), dokumenterte de klart at "classical diesel cars can be driven on [pure] biodiesel without any major technical problems." Det finnes flere andre tilsvarende studier, men det er få som er like grundige.

Det totale potensialet for biodiesel i Norge (fra fettavfall og raps) er på ca. 4-5 % av Norges dieselforbruk. I Sverige økte bruken av bioenergi med 5 TWh i løpet av 1998 etter en bevisst politisk satsning. Tilsvarende økning i Norge var på 0.3 TWh.

Med vennlig hilsen

Erik Sauar
dr. techn. et cand.polit.

Vedlegg:
Kiino, B., Sammendrag fra "Biodiesel demonstration in Belgium", The Flemish Institute for Technological Research, V: ABS.RB96-01, Mol, Belgium, 1996.

Kopi til:
Stortingets Finanskomite v/ Lars Gunnar Lie