Nyheter

Ny ECON-rapport anbefaler grønne sertifikater eller produksjonsstøtte for varme

Publiseringsdato: 3. februar, 2006

Det mest effektive virkemidlet for å sikre at rammevilkårene for grønn varme og el blir mest mulig like er å inkludere varme i en felles sertifikat-ordningen for el og varme. Dersom det ikke er mulig å få til en felles sertifikatordning for el og varme, vil en produksjonsstøtte til grønn varme som følger sertifikat-prisen, være det beste virkemidlet for å sikre like konkurransevilkår. Det er konklusjonen i rapporten ”Likebehandling av fornybar kraft og varme” som er utarbeidet av ECON for Bellona og Norsk Petroleumsinstitutt.

ECONs konklusjoner griper rett inn i de interne diskusjonene i regjeringspartiene om innføringen av grønne sertifikater, hvor rammevilkårene for varme er ett av stridsspørsmålene. Innføringen av grønne sertifikater har foreløpig strandet, delvis fordi man er bekymret over at fornybar varme, både biobrensel og fjernvarme, kommer dårlig ut nå vindmøller og annen fornybar kraftproduksjon får retten til å selge sertifikater.

Et sertifikat-marked som kun omfatter ny fornybar kraftproduksjon, vil isolert sett gi ny fornybar, eller grønn, varmeproduksjon dårligere konkurransevilkår. Med et fortsatt politisk mål om grønn varmeproduksjon, vil det i en slik situasjon være behov for å bedre rammevilkårene for grønn varme slik at disse kommer på lik linje med grønn kraft.

– Det er ingen grunn til at grønne sertifikater skal strande på grunn av intern uenighet om vannkraft og varme. Handlingsrommet er stort nok til å ivareta alle interesser, og dette dokumenterer ECON-rapporten. Bellona har hele tiden hevdet at varme bør være inkludert i ordningen med grønne sertifikater, men samtidig har det vært viktig å lage en ordning som kan kobles sammen med det svenske elcert-markedet, hvor varme ikke er inkludert, sier Marius Holm, rådgiver i Bellona. Bellona er glad for at ECON-rapporten peker på støtte per kWh grønn varme som et fullgodt alternativ til en sertifikatordning.

Oljeselskapene er i ferd med å bli totale energileverandører. Flere har satset på å levere bio både til større anlegg og til husholdningene. Da er det viktig at de sikres like konkurransevilkår som ny fornybar strøm. Både et felles sertifikatmarked og en støtte pr kWh tilsvarende prisen på et el-sertifikat vil sikre likebehandling, sier Øystein Aadnevik, spesialrådgiver i Norsk Petroleumsinstitutt.

Rapporten drøfter tre alternativer for hvordan man best kan sikre likebehandling av fornybar varme og kraft. De tre alternativene er sertifikater, produksjonsstøtte og investeringsstøtte. I vurderingen legges det stor vekt på at virkemiddelbruken skal være forutsigbar for investorer, og ikke skape unødvendig politisk risiko eller markedsrisiko. I tillegg bør ordningene sikre mest mulig fornybar energi per krone investert.

Rapporten peker på at dagens ordning med investeringsstøtte ikke er et egnet virkemiddel for å sikre rettferdige konkurranseforhold mellom fornybar varme og kraft, dersom grønne sertifikater innføres for fornybar kraft. Produksjonsstøtte vil i større grad en dagens investeringsstøtte gi incentiver til drift, og dermed faktisk produksjon av varme og vil derfor være et godt egnet virkemiddel, om enn ikke like god som et felles sertifikatmarked for el og varme.

I tillegg til Norsk petroleumsinstitutt og Bellona, har også Viken Fjernvarme AS, BIR Avfallsbehand-ling AS, Østfold Energi, FREVAR KF, Norges Skogeierforbund, Trondheim Energiverk Fjernvarme AS bidratt til finansieringen av rapporten.

Rapporten kan lastes ned til høyre på siden.
Kontaktpersoner: Bellona: Marius Holm, tlf: 95721632, NP: Øystein Aadnevik, tlf 924 11 759