Nyheter

– Sett konkrete, ambisiøse vindkraftmål

Publiseringsdato: 25. september, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Nordland Fylkeskommunes delplan for vindkraft må legge opp til utbygging av mer miljøvennlig vindkraft, og det må settes klare og ambisiøse mål for hvor mye som skal bygges. Det krever Bellona, Natur og Ungdom og ZERO i en felles høringsuttalelse.

– Utbygging av fornybar energi er et helt avgjørende våpen i kampen mot klimaendringene, og Norge har naturgitte forutsetninger for storsatsing på miljøvennlig vindkraft. Derfor må planen legge til rette for mer utbygging enn det som ville kommet uten planen, sier Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Bellona, Natur og Ungdom og Zero krever derfor at det settes et konkret og ambisiøst mål for hvor mye som skal bygges ut i planen.

– I fylkeskommunens planutkast er holdningen til vindkraftutbygging dessverre svært passiv, sier Lundberg.

Miljø foran estetikk

Miljøorganisasjonene krever at en vedtatt plan må prioritere hensyn til biologisk mangfold og vindkraftens klimapotensial foran visuelle hensyn.

– Vi mener det må legges til grunn et overordnet skille mellom irreversible og reversible konsekvenser at vindkraft. Der må hensynet til de irreversible konsekvensene, slik for eksempel Sør-Trøndelag har gjort i sin fylkesdelplan, tillegges spesielt stor vekt. Visuelle hensyn kan ikke være avgjørende, sier Lundberg.

Utryddingstrussel ved mer enn 2 grader

Ifølge FNs klimapanels siste rapport vil så mye som 20 til 30 prosent av alle arter være i større fare for utryddelse ved en temperaturøkning på over 2 grader.

Bellona, Natur og Ungdom og Zero mener at det mest tungtveiende argumentet mot et vindkraftprosjekt er dersom det gjør uopprettelig skade på naturmangfoldet. Dessverre er kunnskapsgrunnlaget om biologisk mangfold i fylket for dårlig.

– Disse kunnskapshullene må tettes og sårbare arter og naturtyper må kartlegges bedre. Planen må synliggjøre kunnskapsgrunnlaget for hver enkelt kommune for det biologiske mangfoldet, sier Bellona-rådgiver Lundberg.

I uttalelsen skriver Bellona, Natur og Ungdom og Zero også at planen i større grad må vurdere potensialet for verdiskapning i fylket knyttet til vindkraft, for eksempel utslippsreduksjoner, kompetanseutvikling, vindmølleproduksjon og vedlikehold.

Pressekontakter:
Håvard Lundberg, fagrådgiver i Bellona: 95 79 32 55, haavard@bellona.no
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no