Nyheter

Svensk forslag trist for laksen

Bellona har kjempet mot <I>Gyrodactylus salaris</I> før. Her fra Bellonas aksjon mot et infisert oppdrettsanlegg ved Enaresjøen i Finland i 1995. Aksjonen resulterte i at anlegget ble stengt for godt av det finske landbruksdepartementet.
Foto: Siri Engesæth

Publiseringsdato: 20. november, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Svenske myndigheter vil ikke sanere og stenge det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaresjøen. En årlig saltbehandling av regnbueørreten er svenskenes forslag til løsning. Bellona mener denne løsningen er helt uakseptabel for villaksen i Enningdalsvassdraget

I en epost gjør Lars Karlsson fra det svenske Fiskeriverket rede for hva de kan tenke seg av tiltak for å begrense faren for spredning av Gyrodactylus salaris fra det infiserte oppdrettsanlegget til laksen i Enningdalsvassdraget. Saltvannsbehandling i kar på land, samt organisert garnfiske rundt anlegget er de eneste tiltakene svenskene sier seg villige til i forkant av et møte om saken mellom norske og svenske myndigheter torsdag 22. november.


12 tonn fisk

Svenske Regnbågelax AB har for tiden 12 tonn med regnbueørret i sine merder i Bullaresjøen. Bortimot halvparten skal i følge Lars Karlsson slaktes i desember. Resten av fisken kan tas opp og legges i saltvannskar på land, før den slippes ut igjen. Siden G. salaris er en ferskvannsparasitt, regner man med at dette vil utrydde parasitten.


Meningsløst

Både Bellona og norske myndigheter krever at anlegget saneres og stenges for godt, fordi dette er den eneste løsningen som kan redde villaksen i vassdraget. Oppdrettsanlegget utgjør med sin tetthet av fisk en konstant smittebase for vassdraget. En årlig behandling vil ikke løse problemet, fordi parasitter i vannet lett vil reetablere seg på oppdrettsfisken når denne settes ut etter behandling. Det norske miljøverndepartementet krevde allerede i 1998 at anlegget måtte stenges, fordi det utgjorde en smittetrussel mot villaksen. Dette var før det ble konstatert G. salaris. i anlegget. Miljøvernminister Børge Brende har også bedt den svenske landbruksministeren om å stenge anlegget. Bellona stoler derfor på at norske myndigheter gjør det klart at denne løsningen ikke er akseptabel på møtet den 22. November.