Nyheter

Anmeldelse av Skartveit Fisk AS for brudd på fiskeoppdrettsloven.

Publiseringsdato: 7. desember, 2001

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anmelder Skartveit Fisk AS med grunnlag i fiskeoppdrettslovens § 25, jf. § 16, 1. ledd for ikke å ha "forsvarlig teknisk standard" på sitt fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømming av oppdrettslaks under flytting av to oppdretts-merder, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Flytteoperasjonen resulterte i rømming av anslagsvis 20.000 oppdrettslaks i løpet av uke 47.
07/12-2001

Anmeldelse av Skartveit Fisk AS for brudd på fiskeoppdrettsloven.

Bellona anmelder Skartveit Fisk AS med grunnlag i fiskeoppdrettslovens § 25, jf. § 16, 1. ledd for ikke å ha «forsvarlig teknisk standard» på sitt fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømming av oppdrettslaks under flytting av to oppdretts-merder, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Flytteoperasjonen resulterte i rømming av anslagsvis 20.000 oppdrettslaks i løpet av uke 47.

 

Bakgrunn for anmeldelsen

Bedriften var i ferd med å flytte to oppdrettsmerder. Til dette arbeidet ble det benyttet båt. Båtens propell skal ikke ha vært utstyrt med propellbeskyttelse. Propellen kom borti den ene notposen og lagde hull i denne. Dette skjedde mandag 19. november 2001. Hullet ble oppdaget og reparert. I forbindelse med sikringstiltak på den andre merden ble nota dratt over en fortøyning som resulterte i et større hull. Dette hullet stod åpent og uoppdaget frem til fredagen etter. Dette medførte at anslagsvis 20.000 oppdrettslaks rømte fra merden.

 

Objektiv vurdering

Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard«, jf. § 16, 1. ledd, og oppdrettsvirksomheten skal drives på en slik måte at «…. det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.«, jf. drift- og sykdomsforskriften (av 18.12 1998) § 3. Dersom det benyttes båter som er utstyrt med propeller uten beskyttelse til tross for at dette er en enkel installasjon som lett hindrer denne typen uhell, kan det ikke sies at kravet til teknisk forsvarlighet er oppfylt. Det at den andre nota ble dratt over en fortøyning under påfølgende iverksatte sikringstiltak, noe som medførte en større flenge i nota, tyder på at rutinene ved denne type operasjoner er sviktende eller fraværende. Bellona mener derfor at det er et klart objektivt brudd på forskriftens § 3. 
 
Subjektiv vurdering

Etter fiskeoppdrettslovens § 25 1. ledd er det tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har utvist simpel uaktsom opptreden for at straffeansvar inntreffer. Når det i dette tilfellet er registrert at uhell i driften har forårsaket skader på nøter anser vi det som uaktsomhet fra oppdretters side. Vi stiller også spørsmål ved at det gikk flere dager før hullet i nota ble oppdaget.

Prinsipielle synspunkter

Rømning av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømning av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for Naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Begjæring om påtale

Miljøstiftelsen Bellona mener ut fra prinsipielle synspunkter at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet må straffes. Skartveit Fisk AS må derfor ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a.

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmen- og individual preventiv effekt overfor oppdrettsnæringen som sådan.

 

Med vennlig hilsen

 

________________________

Fagmedarbeider Marius Dalen

 

Kopi til:

Skartveit Fisk, Finnøy, 4182 Skartveit

Fiskeridirektoratet i Rogaland, Boks 43, Havnegt. 4, 4291 KOPERVIK

Fiskeridepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo

Økokrim, C.J. Hambros plass 2B, Pb. 8193 Dep., 0034 Oslo