Nyheter

Økosystem og nullutslipp for havet

Fiskeriminister Svein Ludvigsen var uklar om overbeskatning på fiskebestander på pressekonferansen om havmeldinga.
Foto: Thomas Nilsen/Bellona (arkiv)

Publiseringsdato: 14. mars, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Regjeringen presenterte i dag hovedpunktene i havmeldingen, og tar sikte på at Norge skal ha en helhetlig, økosystembasert forvaltning av havet. - En oppsummering av Bellonas krav gjennom mange år, sier Frederic Hauge.

Stortingsmeldingen «Rent og rikt hav» ble i dag presentert av en offensiv Børge Brende, flankert av Statsminister Kjell Magne Bondevik, og fiskeriminister Svein Ludvigsen. Regjeringen tar sikte på en helhetlig forvaltning av havet, med økosystemtilnærming og nullutslipp som filosofi, og vil balansere olje, fiskeri og havbruksinteresser innenfor rammene av bærekraftig utvikling.


– Vi må få ny forskning på oljeutslipp

Ytterligere olje- gassvirksomhet fra Lofoten og nordover blir ikke aktuelt før konsekvensutredningen er på plass, og Børge Brende lover en grundig utredning, med et sekretariat uavhengig av oljeindustriens næringsinteresser. Bellona er fornøyd, men vil stille strenge krav til utredningen. – Her er det ikke tilstrekkelig å samle inn tilgjengelig forskningslitteratur. Regjeringen må sette i verk ny, grundig forskning på hvordan utslipp fra oljeproduksjon påvirker de forskjellige leddene i næringskjeden, helt fra planteplankton til torsk og oppdrettsfisk. Det er dette som er grunnlaget for den vekst i verdiskapning regjeringen forventer, sier Frederic Hauge i Bellona.


Nullutslipp betyr ikke null utslipp

Regjeringen har en målsetning om nullutslipp til hav fra oljeindustrien innen 2005. Men hva er definisjonen på nullutslipp? Her er formuleringene litt vage. Rent språklig sett, skulle man tro at nullutslipp rett og slett betyr null utslipp, og det er en definisjon Bellona vil kjempe for. Regjeringen og oljeindustrien heller mot at begrepet betyr null miljøskadelige utslipp. Men hvilke utslipp er miljøskadelige? Hvem har bevisbyrden? – Kall en spade for en spade, nullutslipp betyr null utslipp, mener Bellona.


Uklare signaler om fiskeri

Miljøvernminister Børge Brende signaliserte at Havforskningsinstuttets rolle som rådgiver for myndighetene i fiskeriforvaltning skal styrkes. Bellona ble optimistisk, og tolket dette som at man skal begynne å lytte til forskernes råd om begrensning av fiskekvoter. Men fiskeriminister Svein Ludvigsen fikk oss ned på jorden igjen. Han ville ikke innrømme at dagens forvaltning var lite bærekraftig, og viste til sterke bestander av hyse og sei. Men senest i går la Havforskningsinstituttet fram årets statusrapporter om havets ressurser, hvor det slås fast at torskebestandene er dårlig stilt. Statsminister Kjell Magne Bondevik gav heller ingen signaler om en mer ansvarlig fiskeripolitikk.


Styrket kystberedskap

Miljøstiftelsen Bellona har lenge vært en pådriver for at Norge skal øke territorialgrensa fra fire til 12 nautiske mil, og er glade for at regjeringen tar et slikt initativ. Det er den økende transporten av olje fra Nordvest-Russland til de europeiske markedene rundt kysten av Norge som gjør det nødvendig å legge skipsleie lengre ut fra kysten. Bellona er også positive til at Regjeringen vil øke slepebåtkapasiteten i Nord-Norge og bygge ut det automatiske trafikkovervåkingssystemet for skip (AIS). VI ser ser frem til å få vite hvilke konkrete tiltak regjeringen vil sette i verk m.h.t. økt slepebåtkapasitet, sier Thomas Nilsen i Bellona.