Nyheter

Bellona krever full nedslakting hos Skjåneslaks

Bellona har kjempet mot <I>Gyrodactylus salaris</I> før. Her fra Bellonas aksjon mot et infisert oppdrettsanlegg ved Enaresjøen i Finland i 1995. Aksjonen resulterte i at anlegget ble stengt for godt av det finske landbruksdepartementet.
Foto: Siri Engesæth

Publiseringsdato: 16. mai, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona krever at Børge Brende viser samme styrke mot villakstrusler i Norge som han gjorde i Bullaren i Sverige. Usikkerheten omkring smittefaren til Parvicapsula parasitten som har infisert Skjåneslaks og Finnmark Stamfiskstasjon tilsier umiddelbar sanering av anleggene i sin helhet.

8. mai i år ble det oppdaget en ny parasitt i to oppdrettsanlegg i Finnmark. Det er fortsatt usikkerhet omkring smittefaren fra Parvicapsula-parasitten. Hverken veterinærinstituttet eller Dyrehelsetilsynet kan garantere at villaksen ikke vil bli smittet.


Børge Brende engasjerte seg sterkt sammen med Bellona for å få stengt det Gyrodactylus-infiserte anlegget i Bullaren i Sverige. Den kampen ble kronet med seier for to uker siden. Nå må Brende vise at hans engasjement for villaksen også gjelder når norske økonomiske interesser står på spill.


Bellona krever at anleggene i sin helhet saneres. Dette innebærer at all fisk slaktes og alle tiltak for å fjerne parasitten iverksettes. Veterinærmyndighetene har vedtatt at kun notposer der det er konstatert parasittangrep skal saneres. Dette er ikke nok. Hele anlegget i Tanafjorden bør saneres, når usikkerheten omkring spredning til villaks er såvidt stor.


Bellona og finske myndigheter har lenge krevd Skjåneslaks sitt anlegg i Tanafjorden flyttet. Den 9. august 1995 aksjonerte Bellona mot et finsk oppdrettsanlegg ved Enare-sjøen. Anlegget hadde i lengre tid vært infisert med parasitten Gyrodactylus salaris. Kravet var at anlegget skulle nedlegges for å redde laksen i Tana og Neiden fra smitte og dermed utrydning. Etter Bellonas aksjon kjøpte finske myndigheter opp anlegget og nedla det for godt. Et helhetlig vern av villaksen krever også tiltak på norsk side.


Så lenge oppdrettsvirksomheten drives uten fysiske barrierer mellom anlegg og sjø vil det alltid være risiko for oppblomstring og etablering av skadelige parasitter. Tanavassdraget er Norges viktigste lakseelv og største produsent av atlantisk laks. En vurdering av risikoen og de lakseførende vassdragene i Øst-Finnmarks unike betydning for ville bestander av atlantisk laks tilsier at hele Øst-Finnmark må etableres som oppdrettsfri sone. Dette er i tråd med Rieber-Mohn utvalgets anbefaling for vern av villaksen i Norge. Stoltenberg-regjeringen satte næringsinteresser foran miljøinteresser i sitt forslag til nasjonale laksefjorder og ville tillate fortsatt drift hos Skjåneslaks. Dette er ikke akseptabelt. Brende må nå vise at Bondevik-regjeringen mener alvor med sitt engasjement for villaksen.