Nyheter

Dioxindispensasjon for fisk fra Østersjøen

Publiseringsdato: 3. juli, 2002

Skrevet av: Jens Ådne Rekkedal Haga

Flere fiskearter fra Østersjøen har dioxinkonsentrasjoner som langt overskrider EUs grenseverdier. Sverige og Finland har likevel fått nasjonal dispensasjon fra reglene inntil 2006.

Det svenske Livsmedelverket offentliggjorde i forrige uke tredje del i sin pågående undersøkelse av dioxininnholdet i fete fiskearter fra svenske farvann. Målet med undersøkelsene er både å danne grunnlaget for svenske kostholdsråd samt være datagrunnlag overfor EUs grenseverdier for dioxiner. Undersøkelsen omfatter ikke dioxinliknende PCB, som enn så lenge ikke berøres av EU-reglene.

EUs grenseverdier for dioxiner trådte i kraft mandag denne uken. For kjøtt- melke- og oljeprodukter ligger grenseverdiene mellom 0,75 – 6 pikogram/gram fett. For fisk er de satt til 4 pg/g ferskvekt.

Den svenske rapporten avslører at flere arter, deriblant laks, røye, sik, krabbe (i hepatopancreas), "strømming" (Clupea harengus) overskrider EU-kravene. Verst er "strømming" som har vist verdier mer enn fem ganger større enn hva grenseverdiene tillater.

Fangststed ser også ut til å være avgjørende for dioxinkonsentrasjonene. Prøvene fra Västra Banken gav en gjennomsnittsverdi på 20 pg/g. Andre steder lå verdien lavere, noen steder under grenseverdiene. Livsmedelverket kommenterer at flere andre faktorer som alder, årstid og fettprosent kan føre til ulike verdier for ulike individer i samme populasjon.

Norsk oppdrettslaks er også inkludert i undersøkelsene og viste seg å være blant de fiskeartene med lavest dioxininnhold, med kun 0,64 pg/g.

Sverige og Finland har fått et midlertidig unntak fra reglene, og kan dermed selge fisk med høye dioxinverdier innen landegrensene. Begrunnelsene har vært at verdiene varierer mye, og at Sverige og Finland lenge har hatt god praksis med kostholdsråd. Dette siste har vakt en del oppmerksomhet i Svensk presse. Thomas Michélsen skrev i Dagens Nyheter i forrige uke at: "I motsats till övriga européer anses vi svenskar därför veta hur mycket fet fisk från Östersjön som vi bör äta." I følge I går skrev Hufudstadsbladet at Svensk og Finsk fisk skal merkes; et ovalt symbol betyr at fisken ikke overskrider EUs grenseverdier, et firkantet merke betyr at fisken inneholder mer dioxin enn tillatt. Så er det opp til forbrukeren å velge. Det er særlig gravide og ammende som bør være på på passelige.

Bekymringene er store i fiskerisektoren og Reine Johansson (leder av Sveriges fiskares Riksförbund) sa til Aftonbladet da grenseverdiene ble vedtatt at "Förslaget riskerar att radera ut Östersjöfisket. I värsta fall kan ett par tusen fiskare förlora jobben." Det faktum at lovendringen trolig vil gå hardest ut over trålflåten mens kystfiskerene i større utstrekning ikke rammes, har blitt applaudert av svenske miljøforkjempere. Tommy Hammarström skriver i Expressen at dette kan være redningen til Østersjøens overbeskattede bestander.

EU-kommisjonen kommer med forslag til virkemidler for å redusere utslippene av dioxiner til høsten.