Nyheter

– Ludvigsen overkjører Stortinget om laksefjorder

Fiskeriminister Svein Ludvigsen var uklar om overbeskatning på fiskebestander på pressekonferansen om havmeldinga.
Foto: Thomas Nilsen/Bellona (arkiv)

Publiseringsdato: 6. november, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Fiskeriminister Svein Ludvigsen har gjort kuvending, og vil likevel dele ut 40 nye oppdrettskonsesjoner før jul. Han vil ikke vente på Stortingets behandling av nasjonale laksefjorder, slik det tidligere ble avtalt. – Arrogant og udemokratisk, sier Frederic Hauge.

Det er bare 14 dager siden fiskeriminister Svein Ludvigsen gav ordre om at tildelingen av 40 nye oppdrettskonsesjoner skulle utsettes, etter at energi- og miljøkomiteen på Stortinget ytret ønske om dette. Komiteen ønsket å unngå en båndlegging av fjordarealer som det kan være aktuelt å verne som nasjonale laksefjorder.


Nå har Ludvigsen snudd, og sier at de 40 nye konsesjonene likevel skal deles ut før jul. Etter spørsmål fra FrPs Lodve Solholm i dagens spørretime på Stortinget, slår Ludvigsen fast at det ikke er flertall for noen utsettelse, og at man vil dele ut konsesjonene før jul. – Gjennom det som nå blir sagt her, konstaterer jeg og forstår det slik at det er et flertall i Stortinget som ikke har til hensikt å verne arealer som det kan være aktuelt å tildele de 40 konsesjonene i, sa Ludvigsen på Stortinget.


Flere av de aktuelle konsesjonene ligger innenfor Villaksutvalgets forslag til oppdrettsfrie soner. Både Bellona, villaksinteresser, og statlige faginstanser har uttalt at omfanget av laksefjordene må bli vesentlig større enn regjeringens forslag, dersom villaksen skal gis et tilstrekkelig vern mot rømt oppdrettslaks og parasitten lakselus.


Innskrenker Stortingets handlefrihet

St.prp.nr. 79 om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal drøftes i en åpen høring i energi- og miljøkomiteen den 9. desember, og behandles ferdig av Stortinget i februar. – Nå har Regjeringen og Fremskrittspartiet tydeligvis gjort unna behandlingen rundt et restaurantbord i Stortingskantina. Det er en udemokratisk og arrogant innskrenking av Stortingets handlefrihet i laksefjordsaken, som er medpå å fjerne muligheten for å gi villaksen et skikkelig vern.


– Bjørnetjeneste til oppdrettsnæringa

– Ludvigsen gjør næringa en bjørnetjeneste. Norsk oppdrettsnæring vil tape på at villaksen ofres for kortsiktig vekst i en lakseproduksjon som knapt er lønnsom. I dag ser vi at rømt oppdrettslaks er i ferd med å ta over Altaelva, sier Frederic Hauge. I følge Norsk institutt for naturforskning er hver femte laks i elva en rømling, og dette er mer enn noen gang tidligere. Det samme skjer over hele landet. Hittil i år har det rømt flere oppdrettsfisk enn i hele fjoråret. – Dette viser at vern av fjordene er den eneste muligheten vi har til å beskytte villaksen. Oppdrettsnæringen har mislyktes totalt i sitt arbeid for å løse rømmingsproblemet, sier Hauge.