Nyheter

– Alvorlig for industrifisk i Nordsjøen

Publiseringsdato: 19. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kom mandag med sine kvoteanbefalinger for fiskebestander i Nordsjøen for 2005. Tilstanden for industrifiskbestandene øyepål og tobil er alvorlig og det anbefales null fangst av nordsjøtorsk.

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kom mandag med sine kvoteanbefalinge for fisket i Nordsjøen og fangst av lodde i Barentshavet. Situasjonen for øyepål, tobis og nordsjøtorsk er alvorlig.

ICES råd for 2005:

  • Øyepål, tobis og øyepål i Nordsjøen viser sviktende reproduksjonsevne og har lave gytebestander. Det er derfor ikke grunnlag for fiske av øyepål, og tobisfisket bør kontrolleres nøye for at fiskepresset i 2005 ikke blir for høyt og at nok fisk overlever til å gyte i 2006.
  • For makrell anbefales det et fangstnivå mellom 320 000-420 000 tonn.
  • Fangstene av vestlig taggmakrell må ikke overstige 150 000 tonn.
  • Flere bunnfiskbestander i Nordsjøen er på et meget lavt nivå. For torsk er situasjonen spesielt dårlig og det anbefales at det ikke fiskes torsk i 2005 og at fisket etter andre arter ikke må ha innblanding av torsk.
  • For sei anbefales det at fangstene ikke overstiger 150 000 tonn.
  • Det er stor sannsynlighet for at gytebestanden for lodde i Barentshavet vil være under føre-var-grensen ved gytetidspunkt neste år. I tråd med vedtatt forvaltningsplan skal dette gi null fangst på lodde i 2005.Lave gytebestander og sviktende reproduksjoneevne

Dårlig rekruttering og lave gytebestander er grunnlaget for rådene fra ICES. Forvaltningen av tobisfisket neste år bør sikte mot å bygge opp igjen gytebestanden slik at den er over føre-var-grensen i 2006. ICES anbefaler en egen overvåkning av bestanden i begynnelsen av fiskesesongen slik at man i slutten av april kan sette de begrensninger i fisket som er nødvendig for at nok fisk fra 2004-årsklassen bidrar til gytingen i 2006.


Videre påpeker det internasjonale havforskningsråder at det ikke er grunnlag for fiske av øyepål i 2005. Dette på grunn av tilstanden i bestanden og den svake rekrutteringen de siste årene. ICES peker på at det er viktig å beholde en tilstrekkelig bestand av øyepål for å sikre matgrunnlaget for ulike fiskebestander i Nordsjøen.ICES anbefaler at fisket etter bunnfiskarter i Nordsjøen og Skagerrak forvaltes etter følgende regler som anvendes samtidig:

Fisket må foregå:

  • Uten bifangst eller utkast av torsk
  • Innenfor de biologiske grensene for alle andre bestanderMed mindre man finner måter å drive et blandingsfiske på som sikrer at alle bestander utnyttes i henhold til føre-var-grensene, så bør fisket ikke tillates.


Høsting av nordsjøtorsk og makrell – ikke bærekraftig

ICES anbefaler null fangst av torsk i Nordsjøen for 2005. Grunnlaget for dette er at ICES klassifiserer bestanden å ha sviktende reproduksjonsevne og at den ikke høstes bærekraftig. Dette, sammen med lav størrelse på bestanden, dårlig rekruttering og fortsatt betydelige fangster, gjør at ICES anbefaler ingen fangst av torsk inntil estimatet av gytebestanden er over laveste grense eller at det kommer andre sterke bevis på gjenoppbygging.


Bestanden av makrell i Nordøst-Atlanteren vurderes til å være under føre-var-nivået, samtidig som den ikke høstes bærekraftig. ICES anbefaler et samlet fangstnivå i 2005 på 320 000-420 000 tonn,
Halvert biomasse i Nordsjøen

Fiskebestandene i Nordsjøen har vært utsatt for et sterkt press fra fiskeriene over lang tid. Tidligere i oktober presentere britiske forskere resultater som hevder at biomassen av fisk i Nordsjøen har blitt mer enn halvert de siste hundre årene fra 26 til 10 millioner tonn.