Nyheter

Pressemelding: Bellona og Lerøy etablerer havbruksselskapet Ocean Forest

Publiseringsdato: 14. august, 2013

Skrevet av: Bellona

-Vi må bruke det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av. Her kan Bellona spille en aktiv rolle, sier Bellona-leder Frederic Hauge. I dag etablerer miljøstiftelsen Bellona og oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group det nye selskapet Ocean Forest på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim.

Det nye selskapet skal senere i høst etablere et testanlegg ved Sotra i Hordaland for å teste ut integrert havbruk i stor skala. Allerede i september skal det nye selskapet plante blåskjell og tare rundt anlegget.

-Bellona går aktivt inn for etableringen av Ocean Forest for å løse havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren samtidig som vi kan skape store økonomiske verdier, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Hauge legger ikke skjul på at verdens store utfordringer har behov for nye allianser, nye løsninger og nye strategier. Dette gjelder også for en miljøstiftelse.

-Ocean Forest etableres i en tid der verden står ovenfor noen meget tøffe utfordringer. Dersom vi som miljøstiftelse skal klare å oppfylle vår formålsparagraf nytter det ikke lenger bare å peke på problemer. Vi må finne løsninger og våge å være med på å utvikle og implementere disse når prosjektet er så rett som det kan bli og tiden er inne, sier Bellona-lederen.

Kloden står ovenfor en eksplosiv befolkningsvekst. Fra dagens sju milliarder mennesker skal folketallet opp til ni milliarder mennesker innen 2050. I takt med befolkningsveksten og velstandsutvikling skal energiforbruket dobles, mens stadig flere områder tørkes ut og etterspørselen etter vann og mat øker dramatisk.

-Skal bli det fremste selskapet i verden

Ocean Forest har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Selskapet skal forske på hvordan økologisk samspill mellom ulike arter kan bidra til å løse de miljøproblemene som oppdrettsvirksomhet skaper, og samtidig søke å oppnå en betydelig verdiskapning gjennom å være i førersetet når det gjelder å finne nye kilder til biomasse og bioenergi.

-Vi skal etablere oss som det fremste selskapet i verden innenfor forskning på synergier mellom integrerte løsninger innen 2017. Jeg tror de som klarer å løse miljø- og klimaproblemer samtidig som man produserer mat og energi og råstoffer til industri og jordbruk vil være vinnere både i nettbanken og moralsk, sier en offensiv Frederic Hauge.

Forskningsresultatene fra Ocean Forest skal brukes til å utarbeide forretningskonsept for kommersiell utrulling av nye løsninger for biomasseproduksjon i stor skala. Dette skal skje gjennom å integrere en bredde av teknologiske løsninger og unike økologiske kretsløp.

-Vil redusere klimaendringer gjennom opptak og lagring av CO2

Bellona har siden organisasjonen lanserte den store fagrapporten «How to Combat Global Warming» i 2008 jobbet for å finne løsninger som bruker det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av.

– Dette handler om å finne gode løsninger som fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn det som genereres. Storstilt dyrking av alger og skjell vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2. I tillegg kan man se for seg en utvikling der vi kobler opp anlegg som dette opp mot offshore vindinstallasjoner, sier Hauge.

-Klimautfordringene tvinger oss til å kutte CO2-utslipp samtidig som vi må produsere mer ren energi, rent drikkevann og mer bærekraftig mat, sier Hauge, som er rask med å tilføye: -Heldigvis har vi et hav av muligheter.

I havet kan det økologiske samspillet mellom en rekke arter og miljøet de lever i utvikles naturlig. Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Dette er i dag en høyt ettertraktet kilde både til biomasse og bioenergi. Ved å dyrke dette i nærheten av oppdrettsanlegg kan man bli kvitt mye av avfallsstoffene fra fiskeavføring og fiskefôr, samtidig som vannet renses og taren kan utgjøre et naturlig tilholdssted for leppefisk som spiser lakselus.

Blåskjell på lusejakt når ord blir handling

Ocean Forest benytter fornybare energikilder, og resirkulerer det verden har mye av for å produsere det vi trenger mer av, og alt skjer i et helhetlig økosystem.

-Vi tror det er klokt å utnytte styrken i både Lerøy og Bellona til å utvikle nye modeller for sjømatproduksjon samt produksjon av nye marine råvarer til fiskefôr, sier konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group, som tilføyer at en av de mest interessante tingene som skal tested ut er om dyrking av blåskjell rundt oppdrettsanlegget på Sotra kan bidra til å redusere forekomsten av lakselus.

Samarbeid med oppdrettsnæringen naturlig i miljø- og klimakamp

-Vi har studier som viser at tang og tare vokser 40 prosent raskere i nærheten av oppdrettsanlegg, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

-Oppdrettsnæringen er et naturlig startpunkt, og Lerøy er da den beste samarbeidspartneren vi kan tenke oss. Med Ocean Forest går både Bellona og Lerøy fra ord til handling. Startskuddet for en helt ny form for norsk miljøarbeid går i dag, avslutter Frederic Hauge.

 

Informasjon om selskapet Ocean Forest

Lerøy Seafood Group og Miljøstiftelsen Bellona går sammen om å danne selskapet Ocean Forest. Målet med Ocean Forest er å etablere nye former for biomasseproduksjon knyttet til havbruk. Ocean Forest ønsker å starte forskning og utvikling, innovasjon og implementering av nye former for biomasse som en integrert løsning for havbruk basert på en bærekraftig multikultur som er bedriftsøkonomisk lønnsom.

Ocean Forest skal samarbeide bredt med ulike forsknings- og teknologimiljøer og utvikle løsninger som reduserer kostnadene for bioproduksjon i havet og utvikle økonomisk overskudd for å nyttiggjøre biomassen til produkter. Selskapet skal utvikle produkter til mat, fôr, energi og råstoffer til industri og jordbruk. Ocean Forest legger til grunn meget strenge bærekraftskriterier og skal søke virksomheter med restorativ effekt.

Ocean Forest har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og energi langs norskekysten i stor skala. Vi skal etablere oss som det fremste selskapet i verden innenfor forskning på synergier mellom integrerte løsninger. Resultatene skal brukes til å utarbeide forretningskonsept for kommersiell utrulling av nye løsninger for biomasseproduksjon i stor skala. Dette skal skje gjennom å integrere en bredde av teknologiske løsninger og unike økologiske kretsløp. I havet kan det økologiske samspillet mellom en rekke arter og miljøet de lever i utvikles naturlig. Resultatene høstes i form av større produksjon og et bedre miljø.

Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Storstilt dyrking av alger og skjell vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2. Ocean Forest ønsker å bygge anlegg som fjerner mer CO2 enn det genererer og dermed utvikle fremtidens løsninger gjennom synergier mellom biologi og teknologi.

Slike løsninger vil skape bedre produksjonsforhold for eksisterende næring og skape grunnlag for nye produkter som mat, fôr til fisk og dyr i en verden med betydelig befolkningsvekst. Energi og gjødsel er andre produkter fra løsningen.

Det kortsiktige målet for selskapet er å etablere et fungerende utviklings- og innovasjonsanlegg som kan synliggjøre mulighetsrommet for bærekraftig integrert multikultur havbruk og lagring av CO2 i biomasse. Anlegget vil også åpne for forskningssamarbeid med eksterne tredjeparter. Anleggets lokasjon er identifisert og det vil være fullt operasjonelt i 2014.

Erfaringene fra dette anlegget vil danne grunnlaget for en kommersialisering av løsningene innen fem år fra oppstart.