Nyheter

Anmeldelse av Arendal Smelteverk for overtredelse av forurensningslovgivningen

Publiseringsdato: 11. september, 1997

Skrevet av: Jon Gauslaa

Arendal Politikammer
Pr. fax og brev
4800 Arendal

Anmeldelse av Arendal Smelteverk for overtredelse av forurensningslovgivningen

Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved Arendal Smelteverk for overtredelse av forurensningsloven § 78, 1. ledd b), nærmere bestemt ved at bedriften har unnlatt å overholde konsesjonsvilkår fastsatt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) i bedriftens utslippstillatelse gitt 20. mai 1996 i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 18, jf. §§ 7, 1. ledd og 16.

Faktiske forhold
Tirsdag 9. september, ca. kl. 14.10, ble det i sjøen umiddelbart utenfor Arendal Smelteverks renseanlegg observert betydelig blakking av vannet i et område på 50 x 100 meter, beliggende med sterkeste konsentrasjon inn mot strandkanten. Utenfor dette området var det et større område med gradvis fortynnelse av det suspenderte materialet. I de mest konsentrerte sonene hadde sjøvannet en farge og konsistens som grålig skummet melk. Partiklene som stod for blakkingen var åpenbart små, idet de holdt seg flytende over lengre tid uten å bunnfalle. Nærheten til Arendal Smelteverk, størrelsen av det influerte området, og fargen på forurensningen gir grunnlag for å anse som overveiende sannsynlig at utslippet stammer fra denne fabrikken, og at det er tale om avløpsvann fra raffineringsprosessene. Området ble inspisert igjen ca. kl. 14,45 og 15.20, uten at bildet var vesentlig forandret, kun formen på det influerte området var endret, ikke arealet eller konsentrasjonen.

Bedriftens objektive straffeansvar
Ifølge punkt 2.1 i bedriftens utslippstillatelse gitt av SFT 20. mai 1996, er bedriftens utslipp av avløpsvann begrenset til 150 milligram pr. kubikkmeter, midlet over ett døgn. Det er imidlertid åpenbart at det i sjøen i den aktuelle periode har vært sluppet ut nivåer som ligger langt over denne grensen. Videre pålegge utslippstillatelsens punkt 2.3 bedriften å føre avløpsledningen for prosessavløpsvann "ut i Tromøysundet ca. 100 m fra land og til 15 m dyp", fordelt via diffusor for å gi tilstrekkelig øyeblikkelig fortynning av utslippet. Dette utslippsarrangementet skal være etablert senest 1. juli 1997. Det observerte utslippet viser imidlertid at det enten ikke er etablert et slikt arrangement overhodet, eller eventuelt at det arrangement Arendal Smelteverk måtte ha etablert på en eller annen måte har sviktet.

Det har følgelig skjedd en objektiv overtredelse av bedriftens utslippstillatelse, og dermed også en objektiv overtredelse av bedriftens plikt til å unngå forurensning i henhold til lovens § 7, 1. ledd, hvoretter "ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for foru-rensning, uten at det er lovlig etter § 6 eller § 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11".

Bedriftens subjektive straffeansvar
Det følger av lovens § 78, 1. ledd bokstav b) at både forsettelige og uaktsomme overtredelser av forurensningsloven og vilkår fastsatt i tillatelser gitt i medhold av lovens § 11 kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder eller begge deler. Dersom årsaken til utslippet er at det i utslippstillatelsens punkt 2.3 påkrevde utslippsarrangementet ikke er etablert, står man åpenbart overfor et forsettelig lovbrudd. Skyldes utslippet svikt i det arrangementet som eventuelt måtte være etablert, er det nærliggende å anta at bedriften har opptrådt uaktsomt, for så vidt som den da burde ha forstått at dette arrangementet ikke var tilstrekkelig. I begge tilfeller oppfyller Arendal Smelteverk de subjektive vilkår for å kunne straffes.

Konklusjon. Begjæring om påtale
Vi anmoder på bakgrunn av det overstående Arendal Politikammer om å etterforske saken og foreta de nødvendige skritt for å sikre bevis, slik at både de nærmere årsaks- og ansvarsforhold og omfanget av utslippet kan klarlegges. Allerede nå peker imidlertid omstendighetene omkring utslippet i retning av at Arendal Smelteverk bør ilegges et betydelig forelegg, jf. regelen om foretaksstraff i straffeloven § 48 b. Ikke minst må dette gjelde dersom årsaken til utslippet er manglende etablering av det utslippsarrangementet som er påkrevd i utslippstillatelsen. Hvorvidt også enkeltpersoner ved bedriften bør straffes, vil forhåpentligvis kunne avklares gjennom den nærmere etterforskningen av forholdet.

På bakgrunn av utslippets art er vi for øvrig av den oppfatning at det neppe kan være tale om ubetydelig forurensning. Følgelig kommer ikke den særlige påtaleregelen i forurensningsloven § 78, 2. ledd til anvendelse. Vi begjærer derfor Arendal Smelteverk straffet for overtredelse av forurensningsloven § 78, 1. ledd b), jf. §§ 7, 1. ledd og 11. Vi tillater oss videre å minne om at Høyesteretts praksis saker som gjelder brudd på forurensningslovgivningen tilsier at bedrifter som står bak ulovlige utslipp kan ilegges betydelige bøter også når det kun er "voldt relativt beskjedne skader", jf. Rt. 1988 s. 1356, hvor Norsk Hydro ble idømt et forelegg på kr. 250.000. Det kan også nevnes at i Rt. 1989 s. 843 ble en bedrift i Bergen idømt en bot på kr. 500.000 til tross for at det dreide seg om fire relativt kortvarige og beskjedne utslipp der det ikke var "påvist konkrete skader ut over det som ligger i at forurensningen i fjorden øker".

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Jon Gauslaa
Leder for juridisk kontor

Bård Bergfald
Saksbehandler industri og avfall