Nyheter

Hvorfor aksjonerer Bellona mot Tinfos Jernverk

Publiseringsdato: 5. august, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Kvikksølv er et meget giftig grunnstoff og har vært en av myndighetenes mest prioriterte miljøgifter de siste 10 år. Til tross for dette slipper Tinfos Jernverk ut ca. 100 kg av dette stoffet hvert eneste år med tillatelse fra norske myndigheter. Dette kan ikke Bellona akseptere.

Samtidig som man vet at 1 ss kvikksølv er nok til å gjøre fisk i en kubikk-kilometer vann uspiselig og at kvikksølv akkumuleres sterkt i fettvevet i hjernen, og fører til nerveskader slipper Tinfos Jernverk med tillatelse fra SFT ut 100 kg kvikksølv i året.

Juridisk sett er ikke Tinfos´ utslipp ulovlige, men Bellona mener at bedriften må være sitt samfunnsansvar bevisst og umiddelbart slutte å forgifte natur og mennesker.

Bellona har i den siste tiden kommet med flere oppfordringer overfor ledelsen om å stoppe kvikksølvutslippene, senest i møte 4.august uten at dette har blitt tatt til følge. Vi mener at våre krav ikke er urimelige fordi bedriften ved å bytte malmtype kan redusere kvikksølvutslippene med inntil 97%. Konkurrenten Eramet sluttet i forrige uke, etter sterkt press fra Bellona å bruke kvikksølvholdig Comilog- malm ved sine to smelteverk. Eramet har i løpet av en ukes tid lagt om produksjonen til bruk av annen malmtype. Med en slik gevinst på et relativt enkel tiltak mener Bellona at Tinfos Jernverk må gjøre det samme som Eramet, og slutte å gamble med folks helse.

Da Tinfos i mars 1996 fikk utslippstillatelse for kvikksølv ble det poengtert av SFT at det innen 1.juli 19996 skulle redegjøres for mulige tiltak for å redusere utslippene og at utslippsgrensene skulle justeres i forhold til dette. Bedriften har hele tiden trenert arbeidet med å finne løsninger, deriblant installering av renseanlegg og det er per dags dato enda ikke satt noen frist for å bygge renseanlegg, noe som vil redusere utslippene betydelig.

Tinfos Jernverk hadde også kvikksølvutslipp i tiden før de fikk konsesjon. Disse utslippene var ulovlige etter forurensningsloven og straffeloven og er nå anmeldt av Bellona.

Bellona anmoder også SFT om å endre utslippstillatelsen for kvikksølv ved å bruke hjemmelen i forurensningsloven §18.