Nyheter

Tinfos Jernverk AS får skjerpet utslippstillatelse for kvikksølv

Publiseringsdato: 9. desember, 1999

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Tinfos Jernverk, Øye smelteverk har fått tillatelse til å slippe ut 20 kg kvikksølv pr. år fra 1.6.2000 til 1.6.2001, deretter er utslippstillatelsen på 15 kg/år. Dette er en innskjerpelse som Bellona har trykket sterkt på for å få til.

Tinfos Jernverk har hatt en utslippstillatelse på 100 kg kvikksølv pr. år til luft. I oktober i fjor vedtok SFT at denne tillatelsen skulle innskjerpes til 15 kg/år med virkning fra 1.6.2001.

I sommer aksjonerte Bellona mot bedriften fordi vi mener at utslipp av en så høyt prioritert miljøgift ikke skal forekomme på kilonivå og fordi vi mente at bedriften lett kunne redusere disse utslippene.

Bellonas press resulterte i at bedriften søkte om å få endret utslippsgrensen for kvikksølv fra 100 kg/år til 30 kg/år med virkning fra 1.6.2000, men med en opphevelse av 15 kg kravet, som skulle tre i kraft 1.6.2001. Bellona oppfordret i høringsrunden SFT til å avslå søknaden med den begrunnelse at dette bare ville være en innskjerping det første året, men deretter en dobling av utslippene av kvikksølv.

SFT har i sin behandling av søknaden hørt på Bellona og gitt Tinfos Jernverk en kraftig reduksjon i tillatelsen til å slippe ut kvikksølv. Den nye tillatelsen gir bedriften lov til å slippe ut 20 kg i tidsrommet 1.6.00 til 1.6.01 samtidig som grensen på 15 kg/år deretter opprettholdes. Den nye utslippstillatelsen til Tinfos Jernverk vil føre til en betraktelig reduksjon i de totale kvikksølvutslippene i Norge, dersom ikke andre bedrifter samtidig gis økte utslippsgrenser. Til tross for at Bellona ser det som uakseptabelt å slippe ut kvikksølv på kilonivå ser vi det som positivt at SFT nå skjerper inn utslippene av denne miljøgiften. SFT sier videre at bedriften må påregne en ytterligere reduksjon i utslippene når bedriften får kvikksølvrenseanlegget i stabil drift.