Nyheter

PIL og Bellona vil samarbeide om miljøforbedringer i industrien

Publiseringsdato: 12. mai, 2003

Under et seminar om biokarbon i Trondheim i dag har Bellona og Prosessindustriens Landsforening (PIL) blitt enige om å inngå en treårig samarbeidsavtale for å fremme bruk av ny og miljøriktig teknologi.

PRESSEMELDING 12.05.03

Prosessindustriens Landsforening (PIL) har inngått et samarbeid med Bellona. Samarbeidet er treårig, og en del av Bellonas B7 program for næringslivet. De to organisasjonene kjenner hverandre godt og har både motstridende og sammenfallende syn i miljøpolitikken. Målet er å i fellesskap bidra til å fremme bruk av ny og miljøriktig teknologi, som gjør at industrien kan bli både lønnsom og mindre forurensende. Bellona har allerede etablert samarbeid med bl.a. Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening og Eramet Norway A/S i B7-programmet hvor nærmere 30 bedrifter og organisasjoner nå deltar .


Riktige rammevilkår

Bellona og PIL vil styrke arbeidet med etablering av riktige rammevilkår for å møte industriens miljøutfordringer basert på felles forståelse. Spesielt vil det bli fokusert på industriens CO2 regnskap og hvilke løsninger politisk og teknologisk som må til for å møte de internasjonale klimaavtalene.


Partene har i fellesskap sett på mulighetene for å benytte biokarbon i prosessene som en løsning for å bidra til at Norge skal nå klimaavtalen. Bellona og PIL er enige om at norsk industri i skal søke en strategi for å erstatte koks og kull med bruk av biokarbon. På den måten kan industrien redusere sitt netto utslipp av CO2 vesentlig selv om de trenger karbon i sine industrielle prosesser. Vi vil samarbeide om forslag for riktige virkemidler og incentiver for en slik utvikling i forbindelse med den praktiske utformingen av regjeringens klimamelding. Det er også et felles mål å gjøre en slik miljøvennlig teknologi til standard for hele verden.


Redusere CO2-utslippet

Forskere ved Sintef har allerede kommet langt i arbeidet med en slik løsning, som skal være avsluttet neste år. Norge er en storprodusent av avanserte jernholdige produkter som ferrokrom, ferrosilisium, silisium metall, ferromangan og silikonmangan. Mange av disse produktene er helt sentrale komponenter f.eks. i nye fornybare energikilder hvor kravene til ren produksjon er avgjørende.


I dag foregår denne produksjonen med et høyt utslipp av CO2 (som resultat av den kjemiske prosessen når disse produktene fremstilles). Denne såkalte reduksjonsprosessen, der karbonet anvendes, kan imidlertid også gjøres ved hjelp av trekull, eller såkalt biokarbon. Fordelen med bruk av biokarbon er at dette er en del av det naturlige kretsløp, og derfor ikke øker den samlede mengde CO2 i atmosfæren. I tillegg til at det globale utslippet av CO2 kan bli vesentlig redusert, vil også utslippet av svovel gå ned. Grunnen er at trekull inneholder langt mindre svovel enn koks og fossilt kull.


Industriens mål er å øke andelen biologisk karbon i prosessen med 20% innen 2010. Dette vil redusere utslipp av fossilt CO2 i Norge fra cirka 3 til 2.4 million tonn CO2 per år. En slik løsning må både tilfredsstille markedets krav til renhet i metallet og gjøre det bedriftsøkonomisk lønnsomt å bruke biokarbon fremfor fossilt kull og koks.


For å lykkes må vi også ha med skogsindustrien. Foreløpig er det ikke lønnsomt å produsere trekull i Norge. Trekullet importeres til Norge i dag fra Asia og Sør-Amerika. I Europa finnes kun to små og lite effektive produksjonsenheter i Tyskland. Skal dette lykkes i stor – helst global skala- er man derfor avhengig av å få til et markedsbasert samarbeid med flere aktører.


Gavner både bedriftene og miljøet

— PIL har valgt å samarbeide med Bellona i B7 programmet for å få hjelp til å finne kreative og gode løsninger som gavner både bedriftene og miljøet, sier direktør Stein Lier-Hansen i PIL, som legger til at Bellona representerer et unikt fagmiljø med spennende syn på virkemidler.


— Biokarbon-prosjektet er akkurat en type prosjekt, som gjør det interessant for Bellona å samarbeide med PIL, sier Bellonas leder Frederic Hauge. Partene arrangerer 12 og 13 mai et seminar hvor bruk av biokarbon i prosessindustrien som løsning diskuteres.


Det er Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) og deres medlemmer som står bak biokarbon-prosjektet, som også er støttet av Norges Forskningsråd. Disse er også sentrale medlemmer i Prosessindustriens Landsforening.


Total ramme for biokarbon-prosjektet er 8.5 mill NOK i løpet av 3 år (2002-2004) inkludert egeninnsats. Av kontante midler er det budsjettert med kr 2.250.000 fra FFF og kr 4.250.000 fra Norges forskningsråd, samt egeninnsats fra FFF på kr 1.500.000 og egeninnsats fra Saint-Gobain på kr 500.000.


Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Svein Thompson (PIL), tlf 481 29 421

Leder Frederic Hauge (Bellona), tlf 900 37 543