Nyheter

Klage på utslippstillatelse til Pronova i Sandefjord

Publiseringsdato: 19. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Sandefjord Naturvern og Bellona klager herved på SFTs nye utslippstillatelse for bedriften Pronova Biocare AS i Sandefjord. En økning i utslippene fra bedriften er stikk i strid med tidligere signaler fra SFT og kan ikke aksepteres. Det må settes krav til utslippet av fettstoffer og det må skaffes til veie informasjon om fjordsystemets bæreevne for organisk materiale.

 

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

19/10-2004

Klage på utslippstillatelse til Pronova i Sandefjord

Sandefjord Naturvern og Bellona klager herved på SFTs nye utslippstillatelse for bedriften Pronova Biocare AS i Sandefjord. En økning i utslippene fra bedriften er stikk i strid med tidligere signaler fra SFT og kan ikke aksepteres. Det må settes krav til utslippet av fettstoffer og det må skaffes til veie informasjon om fjordsystemets bæreevne for organisk materiale.

 

Samlede utslipp av KOF-DI
Sandefjord Naturvern og Bellona har gang på gang påpekt at utslippene fra Pronova Biocare AS og nabobedriften Oleon Scandinavia AS må ses i sammenheng. Begge bedriftene slipper ut KOF og fettstoffer (organisk materiale) til det samme området av fjordsystemet. Tabellen nedenfor viset de reelle utslippene i tonn for bedriftene hver for seg og samlet i perioden 1992-2003. De tre kolonnene til høyre viser kravene i de nye utslippstillatelsene til bedriftene, fra dags dato, 2006 og oktober 2007.

Som tallene viser er tillatelsene svært romslige i forhold til de historiske utslippene. Bedriftene får nå tillatelse til å slippe ut mer enn tre ganger det reelle utslippet av KOF i 2003. Først i oktober 2007 blir kravene skjerpet inn, men også her ligger kravet høyere enn dagens reelle utslipp av KOF til fjordsystemet innenfor Tranga. I tillegg vet vi at Oleon har klaget inn de varslede reduksjonskravene til forurensningsmyndighetene.

SFT skriver følgende i tillatelsen:

«Bedriftens utslipp av organisk materiale påvirker resipienten ved at det forbrukes oksygen ved nedbryting. Undersøkelser har vist at det har vært en positiv eutrofiutvikling i resipienten, men at det fortsatt er behov for en reduksjon i tilførselen for å oppnå gode og stabile forhold.»

 

«SFT mener det er viktig at denne positive utviklingen i resipienten opprettholdes og finner det riktig å fastholde målsettingen om reduksjon i utslippene.»

Behovet og målsettingen om fortsatte reduksjoner følges ikke opp i denne tillatelsen. SFT åpner for en kraftig økning i utslippene i forhold til de historiske reelle utslippene. Om kravet i oktober 2007 innfris er vi tilbake til status quo, altså samme utslippsmengde som de reelle utslippene i 2003. Den kraftige økningen i utslippet til Pronova Biocare AS kan ikke aksepteres.

Utslipp av fettstoffer
I tillatelsen til bedriften Pronova skal også utslippene reguleres. Disse utslippene har økt kraftig siden midten på 90-tallet. I 2003 var utslippet på 12,3 tonn, det høyeste registrert på SFTs nettside for bedriftsspesifikk miljøinformasjon.

SFT skriver følgende i utslippstillatelsen:

«Det er ikke fastsatt nye utslippskrav til fettstoffer gjeldende fra oktober 2007. Utslippet av fettstoffer blir på samme måte som annet organisk materiale regulert gjennom et krav til KOF. Vi mener vi har grunn til å anta at bedriften, for å oppnå det fastsatte krav til KOF, også må redusere utslippet av fettstoffer. Vi har i dag ikke noe konkret anslag på hvilken reduksjon i utslipp av fettstoffer bedriftens tiltak for å redusere KOF vil kunne medføre…..»

Med SFTs formulering betyr det at Pronova kan opprettholde et utslipp av fettstoffer på 35 kg/døgn/løpende 12 mnd. Det settes ingen konkrete krav til reduksjon i utslippet av fettstoffer fra bedriften. At SFT antar at utslippene av fettstoffer går ned som følge av reduksjon i KOF-utslippene er ikke en holdbar situasjon. Diagrammene nedenfor viser de reelle utslippene av KOF og fettstoffer fra Pronova i perioden 1992 til 2003. Alle tall er i tonn.

f4e7710cc9fa2849a16871ca6778ef1b.jpeg

Vi ser at utslippene av fettstoffer og KOF til en viss grad følger hverandre. Men det er likevel stor forskjell på disse grafene. I perioden 1997-2003 har KOF-utslippene økt med 70%. I samme periode øke utslippet av fettstoffer med hele 12 ganger. Det må i tillatelsen også settes konkrete krav til utslippsreduksjon av fettstoffer fra oktober 2007.

Fjordsystemets bæreevne
Enhver resipient har en bæreevne for hva som kan håndteres av organisk materiale. Trange og grunne fjordsystemer med dårlig vannutskifting har en mye lavere bæreevne enn åpne systemer med større dyp og hyppig utskifting av dypvannet. Sandefjordsfjorden er av den første kategorien. Om bæreevnen for organisk materiale overskrides vil resultatet en eutrofieringstilstand og mangel på oksygen i vannmassene. Videre vil en slik tilstand redusere vannkvaliteteten og påvirke plante og dyrelivet negativt.

Når SFT nå åpner for å tillate økte utslipp av KOF og fettstoffer fra Pronova Biocare AS i Sandefjord bør de ha en klar formening om bæreevnen til Sandefjordsfjorden innenfor Tranga. Bellona og Sandefjord Naturvern etterspør beregninger for denne bæreevnen. Hvor mye tåler fjordsystemet å motta av organisk materiale? Er ikke disse beregningene utført må dette gjøres før forurensningsmyndighetene kan åpne for en økning av utslippene fra bedrifter innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden.

Oppsummering

  • Tillatelsen fra SFT er ikke forenlig med det uttalte behovet og målsettingen for reduksjon i utslipp av organisk materiale til fjordsystemet innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden.
  • Utslippene fra Pronova Biocare og Oleon Scandinavia må ses samlet. De romslige tillatelsene fra SFT åpner for en kraftig økning i utslipp av KOF og fettstoffer til fjordsystemet. Dette er en helt uakseptabel utvikling og stikk i strid med selv SFTs tidligere uttalelser.
  • Det må settes konkrete krav til reduksjon av utslippet av fettstoffer også fra oktober 2007.
  • SFT må skaffe til veie informasjon om fjordsystemets bæreevne for organisk materiale før det i det hele tatt kan være aktuelt å øke utslippene av organisk materiale.

Med vennlig hilsen

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider, Bellona

____________________
Alexandra Hauge
Leder, Sandefjord Naturvern