Nyheter

Kommentarer til brev vedrørende Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg

Tabell fra SFTs database over grunnforurensning

Publiseringsdato: 16. november, 2004

Miljøverndepartementet
v/ Knut Arild Hareide
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

16/11-2004

Kommentarer til brev vedrørende Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg

Jeg viser til brev fra Miljøvernministeren datert 23.09.2004. Brevet skulle gi svar på vår bekymring ovenfor virksomheten ved Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen. Signalene i brevet er ikke betryggende og Bellona krever klarere svar på ansvarsforholdene når virksomheten legges ned.

På bakgrunn av at virksomheten skulle avvikles i løpet av 2004 opphevet SFT frister i utslippstillatelsen knyttet til tiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Det har blitt drevet industrivirksomhet i området i lang tid og dette har satt sitt preg på forurensningssituasjonen i grunnen. I SFTs grunnforurensningsdatabase er området gitt høyeste påvirkningsgrad 3 (rød). Dette innebærer ”mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak”. Videre gis en oversikt over den antatte forurensningen i grunnen på Jadarholmen.

Som tabellen viser er det mistanke om at en rekke miljøgifter forurenser grunnen på eiendommen til Norsk Metallretur på Jadarholmen.

Ved avvikling av virksomheten vil riktignok støyplagene og ny tilførsel av miljøgifter opphøre. Men forurensningen i grunnen vil fortsatt utgjøre ett problem, både med tanke på utlekking og spredning av forurensningen og alternativ bruk av området i ettertid. Bedriften er ansvarlig for forurensningen av området og det må heves over enhver tvil at bedriften er ansvarlig for å gjennomføre oppryddingstiltak på eiendommen. Uten klar tale fra forurensningsmyndighetene på dette punktet vil det være lett for bedriften å utsette nødvendige tiltak langt frem i tid.

Vennlig hilsen,

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider Bellona