Nyheter

Bekymret for kvikksølvutslipp fra Kronos Titan

Adm. dir. Per Thoen viser Bellonas Gunnar Grini og Marius Dalen ett av Konos Titans 22 prosesstrinn.
Erik Martiniussen/Bellona

Publiseringsdato: 9. juni, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Under Miljøpatruljes opphold i Fredrikstad besøkte Bellona pigmentprodusenten Kronos Titan. I forbindelse med ny svovelsyreleverandør har bedriften økt sitt utslipp av kvikksølv til Glomma. Dette utslippet må reduseres og Bellona ønsker å samarbeide med bedriften for å få dette til.

Miljøpatruljen:

Selv på kort varsel ble Bellonas Miljøpatrulje tatt godt imot av administrerende direktør Per Thoen ved Kronos Titan i Fredrikstad. Etter en diskusjon om miljøutfordringer knyttet til bedriften fikk vi inspisere anleggets mange prosesstrinn. Bedriften tar imot ilmenitt fra Titania ved Jøssingfjorden og produserer hvitpigmentet titandioksid og jernsulfat som benyttes av Kemira som flokkuleringskjemikalie ved vannrenseanlegg.


I prosessen ved anlegget benyttes rundt 100.000 tonn svovelsyre årlig for å løse opp ilmenitt, råvaren til titandioksid. Frem til 1989 gikk store mengder fortynnet svovelsyre fra denne prosessen via avløp rett ut i Glomma. I dag er dette utslipper eliminert og ca. 200.000 tonn tynnsyre fraktes med lekter til behandling og deponering vad NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand.


Under dette besøket ville Bellona først og fremst ha svar på hvorfor kvikksølvutslippet til Glomma har økt de siste årene og hvilke planer bedriften har for å redusere dette.


Ny svovelsyreleverandør – økt utslipp av kvikksølv

Tidligere mottok bedriften svovelsyre av høy kvalitet og lavt kvikksølvinnhold fra Borregaard. Da denne syren ikke lenger var tilgjengelig måtte Kronos Titan bytte leverandør av konsentrert svovelsyre til sin prosess. Denne syren har vist seg å ikke være av like høy kvalitet. Kvikksølvinnholdet er høyere og derfor har også utslippet av kvikksølv gjennom prosessvannet økt fra 0,2 kg i 1998 til 8,4 kg i 2004.

c5b692de24d28db9cc07684e4c719ca6.jpeg Photo: Kilde: SFT

I den gjeldende konsesjonen til Kronos Titan ligger det ingen tillatelse til utslipp av kvikksølv. Bedriften sendte imidlertid søknad om ny utslippstillatelse til Statens forurensningstilsyn (SFT) i fjor. Der søkes det om et øvre tak for utslipp av kvikksølv til vann på 12 kg. Bedriften opplyser at de gjennom 2003 og 2004 har arbeidet med å kartlegge kvikksølvinnholdet i prosesstrømmer, avløpsstrømmer og råvarer og skriver følgende i sin søknad:

«Vi har klarlagt at svovelsyren er viktigste kilde til kvikksølv inn til bedriften og vi har intensivert arbeidet med å skaffe spesialsyre med kvikksølv lavere enn 0,1 ppm. Det er

imidlertid begrenset tilgang på denne spesialsyren. I søknaden tas det høyde for at all kvikksølv i svovelsyren kan ende opp i avløp og det søkes derfor om et årlig utslipp på 12 kg. Vi forutsetter imidlertid at det skal være mulig å få ned kvikksølvinnholdet i svovelsyren ned på et lavere nivå når vi får tilgang på spesialsyre.”


Bellona er bekymret for det økende utslippet av kvikksølv fra bedriften og ønsker samarbeid for å bryte den negative trenden og redusere utslippet ned mot tidligere nivåer.


Kvikksølvutslippet må reduseres

Kronos Titan sin kontrakt med sin nåværende svovelsyreleverandør gjelder til 2006. Dette gir bedriften en gylden mulighet til å finne en ny leverandør med lavere verdier av kvikksølv i svovelsyren inn i prosessen. Denne løsningen er langt å foretrekke for bedrften både økonomisk og miljømessig. Om man nærmest eliminerer mengden kvikksølv inn i prosessen vil reduksjonen ut gjennom prosessavløpet reduseres tilsvarende.


Det finnes også andre, men mer kostbare, løsninger. Det er mulig å resurkulere rundt 70% av avfallssyra internt i bedriften. Dette vil redusere mengden nytt svovelsyrekonsentrat inn til bedriften og følgelig burde dette gi reduksjoner også i mengden kvikksølv i prosessvannet. Det siste alternativet vil være å installere et renseanlegg som kan håndtere utslippet av kvikksølv. Dette er trolig den mest kostbare løsningen.


Bellonas klare anbefaling er å redusere mengden kvikksølv inn til bedriften ved å bytte til en langt renere svovelsyre i prosessen. Dette vil kunne gi de ønskede reduksjonene uten å måtte kreve kostbare end-of-pipe renseløsninger hos bedriften.