Nyheter

En mer bærekraftig mineralnæring

Bellonas Martin Sveinssønn Melvær.
Bellonas Martin Sveinssønn Melvær.
Foto: Guro Husby
Guro Husby

Publiseringsdato: 17. april, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Høyre, Venstre og Krf har fremmet et representantforslag til Stortinget om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi. Bellona er positive til forslaget, og har noen tilleggsanbefalinger.

Mineraler og metaller er grunnleggende viktig for grønn omstilling. Samtidig er utvinningen av mineraler forbundet med store miljøskader og uansvarlige forhold. Norge har rike mineralressurser og muligheten til å gå foran i utviklingen av en mer bærekraftig mineralnæring.

Etablere et statlig investeringsselskap

I et høringsinnspill sendt til Stortinget denne uka foreslår Bellona blant annet at det etableres et statlig investeringsselskap for mineral- og metallindustrien.

«På grunn av lang tidshorisont er det vesentlige utfordringer med å finansiere opp nye mineralprosjekter, og det bremser utviklingen av en mer bærekraftig mineralindustri. Derfor oppfordrer vi politikerne til å ta lærdom av Sverige og Finland, og særlig vurdere etableringen av et statlig investeringsselskap etter modell av Finnish Minerals Group. Det er også relevant å vurdere hvordan et slikt selskap kan bidra til grønn industriutvikling også i andre deler av verdikjeden, for eksempel produksjon av metaller, batterier, eller batterikjemikalier», skriver teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Sveinssønn Melvær, i høringsinnspillet til Stortinget.

Bellona mener også at det er behov for målrettede støtteordninger som kan understøtte utvikling og implementering av mer bærekraftig teknologi og praksis i mineralnæringen.

Sikre eierskap for strategiske prosjekter

«Norge sitter på strategisk viktige mineralressurser, som kan være sentrale i å diversifisere den europeiske tilgangen på slike mineraler. Dette gjelder for eksempel sjeldne jordartsmetaller, der Kina i dag er totalt dominerende både når det gjelder utvinning og foredling av ressursene. Av klimahensyn er det viktig å sikre norsk og europeisk tilgang på materialer til grønn omstilling, og det kan bli avgjørende å unngå at strategiske prosjekter innen mineralutvinning og materialproduksjon kjøpes opp av land som allerede dominerer verdikjedene. Bellona vil anbefale at det gjøres en vurdering av risiko forbundet med utenlandske oppkjøp og eventuelle virkemidler for å motvirke dette», skriver Melvær.

I høringsinnspillet ber Bellona også om at bestilleransvar for miljøvurderinger flyttes til miljømyndighetene.«Legitimiteten til miljøregistreringer og -vurderinger har blitt utfordret etter mediesaker som har avdekket utilstrekkelige kartlegginger og en mulig «bukken-og-havresekken»-problematikk (se f.eks. NRK-sakene «Natur i maskineriet», 21.01.2021, «Rapport avslører lovbrudd mot naturen – jus-ekspert vil ha miljødomstol», 15.03.2021 og «Vil ha slutt på at næringen selv passer på skogens sårbare liv», 08.02.2023). Det bør vurderes en ordning der ansvaret for å bestille miljøvurderinger og naturkartlegging flyttes til miljømyndighetene» skriver Melvær.