Nyheter

Betydelig utslippsøkning til luft i 2003

Publiseringsdato: 29. juni, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Høyere strømpriser og økte utslipp fra olje- og gassrelatert virksomhet er noen av grunnene til at vi i 2003 fikk en utslippsøkning av klimagasser, svovel og nitrogenoksider (NOX).

Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statens Forurensningstilsyn (SFT) la torsdag 24.juni frem foreløpige tall for svovelutslipp i 2003, mens tallene for klimagasser og NOX ble presentert 1. april. De viste økning av utslippene på alle områder.

Økte SO2-utslipp for første gang på 20 år
Det mest overraskende var økningen i svovelutslippene. Etter 20 år med nedgang, var økningen i 2003 på hele 3 % i forhold til året før. Dette står i kontrast til perioden 1990-2002, hvor utslippene gikk ned med 58 %. SSB regner med at økningen hovedsaklig skyldes to ting. Den ene er at man i 2003 har hatt en overgang til drivstofftyper med høyere svovelinnhold i innenriks sjøfart. Salg av marin gassolje med økt svovelinnhold bidro også til økt utslipp av SO2, fordi svovelinnholdet i denne oljen økte med hele 25 prosent. Sett under ett økte utslippene fra såkalt stasjonær forbrenning (oppvarming av industribygg og boliger) med nesten 200 tonn, blant annet fordi vi fikk en dreining fra el-basert over til oljebasert oppvarming. Selv om salget av fyringsprodukter økte har dette ikke bidratt til økt SO2-utslipp. Dette skyldes hovedsaklig at svovelinnholdet i lett fyringsolje er redusert med en tredjedel. Svovelinnholdet i bilbensin ble halvert fra 2002 til 2003. Det kan derfor virke som om oljeselskapene har startet tilpasningen til de nye kravene til svovelinnhold som gjelder fra 2005.

CO2-utslippene på klimagasstoppen
Utslipp av klimagasser gikk ned i 2002 grunnet nedgangstider i industrien. Tallene for 2003 viser imidlertid at utslippene økte med 2 %, eller 1,1 millioner tonn, noe som tilsvarer utslippene fra et av de planlagte gasskraftverkene på Kårstø eller Kollsnes. Samlet lå utslippene av klimagasser i 2003 på 56,5 millioner tonn. Utslipp fra olje- og gassvirksomhet både på land og på sokkelen økte kraftig, og høye strømpriser førte til økning i bruk av fyringsoljer, noe som igjen gir høye CO2-utslipp. Det er også en økning i utslipp fra bruk av autodiesel i biler og marine gassoljer.

De høye strømprisene i 2003 førte til en økning i salg av fyringsoljer. Selv om samlet energiforbruk var på omtrent samme nivå som i 2002 falt elektrisitetsforbruket med 4,5 prosent, mens forbruket av petroleumsprodukter økte med nesten 5 prosent. I tillegg bidro olje- og gassutvinning i stor grad til de økte utslippene. Årsaken var høyere gassproduksjon, som er mer energikrevende enn oljeproduksjon.

Det økte aktivitetsnivået førte også til økte utslipp fra oljeraffinerier, gassterminaler og petrokjemisk industri.

NOX-utslippene må reduseres kraftig
I 2003 var utslipp av nitrogenoksider (NOx) på 220 000 tonn, noe som er 7 000 tonn eller 3 % mer enn i 2002. Dette skyldes i første rekke økt bruk av petroleumsprodukter og økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Størstedelen av utslippene stammer fra gassturbinene som produserer elektrisk kraft til utvinningen. Produksjonen av naturgass steg med 11 prosent i fjor, og siden det generelt kreves mer energi for å produsere gass enn for olje, økte utslippene betydelig.

Denne økningen er en utfordring for Norge med tanke på å oppfylle forpliktelsene landet har i forhold til Göteborgprotokollen. Denne protokollen innebærer at Norges utslipp av NOX ikke skal overstige mer enn 156 000 tonn i 2010. Dermed må utslippene reduseres med 29 prosent innen den tid.