Nyheter

FN oppfordrer til aksjon for å bevare Arktis

Publiseringsdato: 30. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Det unike miljøet i Arktis er fremdeles relativt urørt, men det trues av stadig mer forurensning. Området er ett av jordens siste uberørte områder, og FN og det europeiske miljørådet EEA uttrykker store forhåpninger om at Europa vil bevare det slik.

Både FN og EEA oppfordrer derfor i en nylig utgitt rapport EU om å gjøre sitt til å forhindre ytterligere forurensning og klimaforandring i dette området. Det er innbyggerne i de industrialiserte landene utenfor Arktis som først og fremst nyter godt av Arktis’ ressurser. Dette er de samme landene, EU inkludert, som er hovedkilden til forurensning og andre problemer i denne regionen. FN- og EEA-rapporten peker nettopp på at Europa er en vesentlig kilde til forurensning, og denne forurensningen blir fraktet til Arktis via luft og vann.

–> Oppkonsentrasjon av miljøgifter
Tungmetaller som f. eks. kvikksølv, sammen med organiske miljøgifter, er noen av de tingene man er mest bekymret for. Dyr som lever i arktiske områder inneholder som regel mer fett pga. lav temperatur, noe som gjør dem ekstra utsatt for organiske miljøgifter. En god del av miljøgiftene oppkonsentreres i fettvevet hos dyr som den innfødte befolkningen lever av. Inuittene på Grønland og i Canada er derfor de befolkningsgruppene i hele verden som er mest utsatt for disse miljøgiftene.

Bromerte flammehemmere
Kjemikalier til bruk i jordbruket, inkludert organiske klor-pestisider, er ikke i vanlig bruk i Arktis. Likevel finnes de både i luft, vann og snø, i så høye konsentrasjoner i både mennesker og dyr, at det gir grunnlag for alvorlig bekymring. Nye forbindelser som flammehemmende kjemikalier og pestisider blir nå oppdaget i Arktis. En ny rapport fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) inneholder data fra Arktisk-Canada som viser til at nivåene av bromerte flammehemmere er mer enn doblet siden 2000.

Kreftfremkallende stoffer er også blitt funnet i arktiske nøkkelarter. Plante- og dyrearter har fått sine habitater oppstykket som følge av klimaforandringer som opptrer tydeligere og mer intenst i dette området. Ønsket er derfor at regjeringer og andre myndigheter, den innfødte befolkningen og den private sektor jobber sammen om å forvalte ressursene i Arktis, og at de blir brukt ansvarlig og rettferdig. I praksis vil det si at man jobber i nær kontakt med Det arktiske råd og den innfødte befolkningen om ressursforvaltningen. Forhåpentligvis vil det også kunne utøve et visst press på Russland for å ratifisere Kyoto-protokollen.

Radioaktiv forurensning
Europeiske atomgjenvinningsanlegg er en av de største kildene til radioaktiv forurensning i Arktis. Innenfor det arktiske området befinner det seg utallige militære og sivile atominstallasjoner, spesielt på Kola-halvøya, som utgjør en stor risk for radioaktiv forurensning i stor skala. Arktis har store reserver av olje, gass og andre mineraler. For å kunne utnytte disse, trenges det rørledninger, utskipningshavner, veier og eventuell annen infrastruktur. Økt utvinning av dette vil derfor true det biologiske mangfoldet og ytterligere høyne risikoen for forurensning i dette sårbare området, på samme måte som oljesøl vil være en katastrofe for noen av Arktis’ økosystemer.