Nyheter

Konflikt om substitusjonsplikt

REACH-direktivet innebærer i praksis at 30 000 kjemikalier skal analyseres for å kartlegge det poteniselle skadeomfanget ved bruken av dem.

Publiseringsdato: 30. november, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Forhandlingene om EUs nye kjemikalielovverk, REACH, gikk i stå mandag kveld grunnet uenighet om hvor streng substitusjonsplikten skal være. Substitusjonsplikten er et svært viktig virkemiddel for å erstatte bruk av helse- og miljøskadelige stoffer med tryggere alternativer.

EUs nye kjemikalielovgivning er planlagt ferdigstilt april neste år. REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), som lovforslagspakken heter, går ut på å bedre prosedyrer for registrering, evaluering og godkjenning av kjemikalier som blir brukt i Europa.

Forhandlingene mellom medlemmer i Europaparlamentet (MEP) og det finske presidentskapet om å finne et kompromiss om substitusjon av farlige kjemikalier brøt sammen etter bare en time mandag 27. november.
Det har etablert seg tre leire med ulike forventninger til kravet om substitusjon og erstatningsstoffer. Sosialistene, de liberale og de grønne MEP ønsker et strengt regime, hvor det kreves bindende tidsplaner for å erstatte farlige kjemikalier i produkter. Det finske presidentskapet legger seg på en mykere linje, hvor det kreves at selskaper skal pålegges å etablere en forskningsplan for tryggere alternativer. Den mest konservative grupperingen i parlamentet ønsker ingen substitusjonsplikt overhodet.

100.000 kjemikalier
Det finnes omlag 100.000 kjemikalier på EU-markedet som helt eller delvis mangler dokumentasjon på potensielle helse- og miljøskader. Formålet med REACH er at disse skal dokumenteres. I diskusjonene som har vart i 8 år har imidlertid antall berørte kjemikalier blitt redusert til rundt 12.000. Disse kjemikaliene skal evalueres for eventuell helse- og miljørisiko. Hvis et selskap ønsker å fortsette bruken av et farlig kjemikalie, må de søke om såkalt autorisasjon. Finnes det andre tryggere alternativer skal autorisasjon i prinsippet ikke innvilges, og det mindre skadelige kjemikaliet skal benyttes. På denne måten utfases bruken av de farlige kjemikaliene.

Viktig substitusjonsplikt
Substitusjon er et av de viktigste elementene i EUs nye kjemikalielovgiving. Uten en klar plikt til substitusjon vil arbeidet med å fase ut bruken av farlige kjemikalier i produkter få ett skudd skudd for baugen. Tysk kjemikalieindustri har tidligere vist en svært restriktiv holdning overfor REACH, og argumentert med at lovforslaget vil bety slutten for europeisk industri. Dette har gitt frykt for en ytterligere svekkelse av substitusjonsplikten for helse- og miljøskadelige stoffer. Bellona mener at det finnes grenser for hvor mye REACH kan vannes ut. En ytterligere svekkelse av regelverket vil være totalt uakseptabelt.