Nyheter

Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP)

modell ZEP

Publiseringsdato: 30. april, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants – forkortet ZEP – er et prosjekt som samler over 200 eksperter på fangst og lagring av CO2. Målet er å etablere gass- og kullkraftverk uten CO2-utslipp.

ZEP er en såkalt teknologiplattform i EU. Det finnes i dag omlag tretti slike teknologiplattformer i EU, og de består av eksperter innen ulike fagfelt.

ZEP ble opprettet av Europakommisjonen i 2005 og skal i perioden 2005‑2012 legge grunnlaget for EUs prioriteringer innen CO2-håndtering i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling (7FP). I tillegg skal ZEP gi innspill til EU-institusjonene om virkemidler for å fremme CO2-håndtering. ZEP har derfor stor betydning for EUs strategi for å redusere CO2-utslippene.

Arbeidet i Teknologiplattformen skjer gjennom et samarbeid mellom energibedrifter, utstyrsleverandører, forskningsinstitutter, miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter. Sammen skal disse aktørene etablere strategier for hvordan utslippsfrie gass- og kullkraftverk kan etableres.

Mål og strategi

ZEP har som mål å gjøre det mulig med fossile kraftverk uten CO2 utslipp i Europa fra 2020.

En portefølje av løsninger for fangst transport og lagring av CO2 skal identifiseres. ZEP skal videre stimulere til utvikling, demonstrasjon og implementering av disse løsningene.

Det skal inngås løsninger for å rense både eksisterende og nye utslipp. I tillegg til å fange CO2 fra fossil kraftproduksjon skal løsninger for håndtering av industrielle kilder og utslipp i forbindelse med bruk av biomasse og produksjon av hydrogen inkluderes.

Tiltakene skal basere seg på vurderinger av tids-, finansierings- og miljøaspektet, samt allmenn aksept og nødvendige økonomiske og juridiske rammevilkår.

Det er potensial for fangst og lagring av 30 giga tonn CO2 i EU innen 2050 dersom denne teknologien innføres – ikke bare på kraftproduksjon, men også i prosessindustrien. Det betyr at mer enn halvparten av EUs CO2-utslipp kan fjernes gjennom CO2-håndtering.

Organisering

ZEPs organisatoriske struktur per mars 2007 er vist i figuren nedenfor. ZEPs øverste organ er Advisory Council (AC). Denne ledergruppen består av 23 toppledere og spesialister fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og miljøorganisasjoner fra EUs medlemsland og Norge. Bellonas Frederic Hauge er viseformann i AC.

[picture1 {ZEP modell, klikk på bildet for å forstørre det.} large]

 

Det er etablert en Government Coordination Group (GCG), som skal sørge for dialog mellom AC og EUs medlemslands myndigheter. GCG skal også sørge for at ZEPs politiske anbefalinger blir fulgt opp i medlemslandene. GCG består av representanter fra myndighetene i EU-landene og Norge. Fra norsk side deltar Norges Forskningsråd og Olje- og energidepartementet.

For å oppnå målsetningen om utslippsfrie fossilt fyrte kraftverk innen 2020 kreves det bred kunnskap om nødvendig teknologi, markedsmekanismer og infrastruktur. Det er derfor opprettet flere arbeidsgrupper for å bistå AC. Kommunikasjonen mellom arbeidsgruppene og AC koordineres av Coordination Group. Paal Frisvold fra Bellonas kontor i Brussel, Bellona Europa, er med i CG.

 

Arbeidsgruppene

 

De fire arbeidsgruppene, også kalt Task Forces, har følgende oppgaver:

  • Arbeidsgruppen Policy and Regulations skal jobbe opp mot Europakommisjonen og medlems­landene, og foreslå nødvendig regelverk for å sikre bred etablering av CO2-håndteringsprosjekter.
  • Arbeidsgruppen Demonstration and Implementation har som oppgave å sørge for at Europa starter opp 10-12 demonstrasjons­prosjekter innen 2015. Gruppen vil definere kriterier for utvelgelse av demonstrasjonsprosjekter og teknologi – og ikke minst vurdere finansieringskilder.
  • Arbeidsgruppen Technology skal jobbe for raskere teknologisk utvikling slik at CO2-håndteringsteknologi blir kommersielt tilgjengelig innen 2020.
  • Arbeidsgruppen Public Communication skal jobbe for å oppnå allmenn aksept for CO2-håndtering, noe som er en forutsetning for en suksessfull implementering av fangst og lagring av CO2. Å utarbeide informasjonskampanjer blir en sentral oppgave.

Bellona er representert i alle fire arbeidsgruppene. Eivind Hoff er co-chair av gruppen Policy and Regulations. Erlend Fjøsna er medlem av gruppen Demonstration and Implementation, Gøril Tjetland i gruppen Technology, og Anne Karin Sæther er co-chair i gruppen Public Communication.

Arbeidsgruppene er dynamiske. Det innebærer at de reorganiseres ved behov slik at ZEP hele tiden skal ha en optimal struktur i forhold til ZEPs faser og oppgaver. Dagens struktur er ny fra 2007.

 

Resultater så langt

 

Målet med første fase av ZEPs arbeid var å utarbeide anbefalinger til Europakommisjonen om forskning og rammevilkår for å kunne redusere CO2-utslipp fra fossilt fyrte kraftverk i Europa. Dette målet ble nådd da dokumentene Strategic Research Agenda (SRA) og Strategic Deployment Document (SDD) ble offentliggjort på ZEPs generalforsamling i september 2006.

Konklusjonene i SRA og SDD omfatter beskrivelser av hvilken forskning som må gjennomføres, hvilke rammeverk som må etableres og hvilke finansielle insentiv som er nødvendige for å etablere utslippsfrie fossilt fyrte kraftverk innen 2020. I tillegg konkluderer ZEP i disse dokumentene med at det bør etableres 10-12 fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Konklusjonene i begge dokumentene er samlet i en publikasjon som heter Strategic Overview, og kan lastes ned fra ZEPs hjemmeside.

EU lanserte det 7. rammeprogram for forskning og utvikling (7FP) i januar 2007. Satsingen på forskning innen CO2-håndtering i 7FP er basert på anbefalingene i SRA og SDD. I tillegg er de politiske anbefalingene fra ZEP i stor grad lagt til grunn for Europakommisjonens Energi- og klimapakke som ble offentliggjort 10. Januar 2007, og anbefalt iverksatt under EU-landenes toppmøte den 8. mars samme år.

Fase to av ZEPs arbeid startet i januar 2007, og målet for denne fasen er å sørge for at Europakommisjonen gjennomfører anbefalingene fra ZEPs første fase.

 

Deltakere

 

Statoil, NTNU, SINTEF og Bellona er de eneste norske representantene i ZEP. I ZEPs Advisory Council er følgende aktører representert:

Air Liquide, Alstom, Ansaldo Energia, Bellona, BP, British Geological Survey, CAN Europe, CIRCE, Central mining Institute, EDF, Endesa, Energi E2, ENEL, E.ON, Foster Wheeler, Geological Survey of Denmark and Greenland, Institut français du pétrole, Mitsui Babcock, RWE Power, Schlumberger, Shell, Siemens, Statoil, Total, Vattenfall og WWF.

I tillegg til aktørene over er en rekke andre bedrifter, organisasjoner og institusjoner representert i de fire arbeidsgruppene.

 

Skyggegruppe

 

For å sikre informasjonsflyt til det norske miljøet, samt å kunne nyttiggjøre den norske kompetansen, har Bellona etablert en såkalt skyggegruppe for ZEP-arbeidet. Dette er et forum åpent for norske aktører innen CO2-håndtering.

Bellona formidler informasjon til skyggegruppen gjennom møter, seminarer og e-post, og medlemmene i skyggegruppen har dermed mulighet til å gi innspill til pågående arbeidsoppgaver i ZEP.

 

Videre lesing

 

ZEPs hjemmeside: http://www.zero-emissionplatform.eu/website/index.html

Faktaark for CO2-håndtering: http://www.bellona.no/artikler/CO2-haandtering

Faktaark for CO2-fangst: http://www.bellona.no/artikler/CO2-fangst