Nyheter

Bellona: CO2-rensing må bli påbudt i hele Europa

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 28. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona vil jobbe for at EU etablerer et strengt utslippstak for CO2 ved kraftproduksjon så snart som mulig. Bellona ønsker at utslippstaket skal settes ved 150 gram CO2 per kWt produsert kraft, noe som i praksis vil gjøre rensing av både kullkraftverk og gasskraftverk obligatorisk.

Om det skal etableres et utslippstak i EU er noe som diskuteres i forbindelse med EUs klima- og energipakke. 7. oktober i år gikk Miljøkomiteen i Europaparlamentet inn for et utslippstak på 500 gram CO2 per kWt. Å sette grensen ved 500 gram er etter Bellonas mening ikke nok, ettersom gasskraftverk da vil slippe å fjerne sine utslipp.

Selv om mange EU-parlamentarikere støtter obligatorisk CO2-rensing, eller CO2-håndtering, er det sterke krefter som jobber i mot. Det er lite sannsynlig at alle 27 medlemsland i EU vil gå inn for obligatorisk rensing på EU-toppmøtet 11. og 12. desember. Bellona vil likevel jobbe langsiktig og aktivt mot et strengt utslippstak, og har tro på at holdningene i Europa vil endres.

– Å forby urenset kull og gass er helt nødvendig for at Europa skal få til ambisiøse utslippsreduksjoner. Det er umulig å tenke seg en utslippsreduksjon på 80 prosent i 2050 hvis vi fortsetter å ha skitne kraftverk uten renseanlegg, sier leder i Bellona Europa, Eivind Hoff.

Klimakuttene kan bli rimeligere med CO2-håndtering enn uten:

– Hvis vi ikke slutter med urenset kull og gass, vil kraftindustrien bruke en stor del av kvotene, og det blir da en enorm etterspørsel etter de få kvotene som er igjen. Da vil kvoteprisen gå rett i taket, og det kan bli en katastrofe for både industrien og forbrukere, sier Hoff.

Bellona viste i en studie i 2007 CO2-håndtering har et teknologisk potensial til å redusere CO2-utslippene i verden med 33 prosent, og i EU med hele 54 prosent i 2050 sammenlignet med i dag, hvis det satses stort på dette klimatiltaket. Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) stilte seg i en rapport i oktober 2008 bak Bellonas beregninger. Bellona er med i ZEP, som samler mer enn 200 europeiske eksperter på CO2-håndtering.

CO2-håndtering vil etter Bellonas mening være et nødvendig krisetiltak for å stanse utslipp fra fossile energikilder mens man jobber aktivt med en omlegging til fornybare energikilder.