Nyheter

Putin avvikler Minatom

Tidligere leder for Minatom, nå FDAE-sjef, Alexander Rumyantsev, møtte pressen på sitt kontor i Moskva.
nuclear.ru

Publiseringsdato: 15. april, 2004

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Geir Staale Braaten

Når støvet nå legger seg etter president Vladimir Putins overhaling av de russiske departementene, viser det seg at både Departementet for atomenergi (Minatom) og det russiske kontrollorganet for atomsaker Gosatomnadzor (GAN) avvikles og blir en del av det nyopprettede Departementet for Industri og Energi (IED).


Dette er en følge av presidentens forsøk på å stramme inn og samle den russiske regjering. Den massive omveltningen er et resultat av en såkalt ”presidential order”, godkjent fem dager før Putin ble gjenvalgt som Russlands president 14. mars. En ”presidential order” trår i kraft og fungerer som en lov uten at den har vært behandlet av andre myndighetsinstanser enn presidenten selv. Handlingen viser en Putin som med stor sikkerhet trodde på gjenvalg. Det gjenstår nå å se om denne omveltningen i regjeringen, som vil legge mer makt på færre hender, vil føre til en mer åpen eller lukket politikk overfor land som engasjerer seg i Russlands atomnedrusting.

Allerede i slutten av mars ble det klart at følgene av Putins omfattende reformering ble bl.a. å redusere det engang så mektige Minatom til et føderalt direktorat, noe vil si at de mister ministerverv i Dumaen, og at GAN blir en føderal tjeneste.

Den drastiske omveltningen har ført til at kritiske spørsmål som hvordan det vil gå med russisk- amerikansk nedrustningsinnsats og hvem som faktisk kontrollerer russisk atommateriale innenfor grensene står ubesvart. Minatom, eller Det Føderale Direktorat for Atom Energi (FDAE) som det nå heter, har hele tiden vært hovedsamtalepartneren ved bilaterale atomnedrustningsspørsmål mellom Russland og US Department Of Energy (DOE), og DOEs tilsvarende organisasjoner i G-8 landene og vestlige nasjoner.

Alexander Rumyantsev, tidligere minister i Minatom har som en følge av en regjeringens resolusjon fått fortsette som sjef for FDAE. Den tidligere lederen for GAN, Andrei Malyshev, får også fortsette i det nydannede ” Det Føderale Tilsyn for Atom Inspeksjon” eller FSAN som er den russiske forkortelsen.

f79eacdb6b08a18ec9769081780feb71.jpeg Photo: gan.ru

Departementer, direktorater og tilsyn

Der er under Putins sentralisering av regjeringen innført flere viktige skiller mellom departementer, direktorater og tilsyn. Den viktigste endringen for FDAE, er at de ikke lenger har mulighet til å utarbeide lover. Denne oppgaven er nå overtatt av det overliggende Departement for Industri og Energi (IED), med Viktor Khrishtenko i spissen.

Som et direktorat, nederst i Putins hierarkiske regjeringsstruktur, har ikke lenger FDAE noen kontroll over de føderale tilsyn og direktorater som engang var underlagt Minatom. Det nye direktoratet har heller ikke kontroll over statlige ikke-budsjetterte fond. IED vil fra nå av utarbeide planer FDAE må følge, og FDAE må rapportere tilbake om fremgangen i sitt arbeid til IED. I følge Putins ”presidential order” vil direktoratet kun uføre statlige tjenester og forvalte statlige eiendommer, samt utarbeide registre, lister og undersøkelser.

Som et tilsyn, har FSAN en smule mer råderett og funksjoner, noe som vil glede miljøforkjempere og land som er engasjert i atomnedrustning. Disse har drevet hard lobbyvirksomhet for å få til en strengere regulering enn det det tidligere GAN hadde mulighet til, etter årevis med Minatom som et ris bak speilet som svekket deres autoritet. Selv om GAN nå tilsynelatende har en sterkere rolle i den nye regjeringsstrukturen, er dets posisjon alt i alt svekket.

GAN begynte som et selvstendig direktorat hvor all aktivitet ble raportert til presidenten, senere etter som statusen ble svekket, til statsministeren. Denne siste endringen innebærer at de nå rapporterer til en statsråd. Enda et steg bort fra makten for det en gang så mektige kontrollorganet for atomsaker.

FSAN fortsetter å være underlagt IED som også kontrollerer FDAE. I en ny rapport fra ”The Russian-American Nuclear Security Council” (RANSAC), en ikke-statlig organisasjon som gir råd til begge stater i kjernefysiske sikkerhetsspørsmål, stilles spørsmålet om hvorvidt dette vil sette en stopper for FSANs uavhengighet.

Både det russiske Direktoratet for Skipsbygging, som tidligere hadde ansvar for russiske marineverft og dekommisjoneringen av ubåtflåten på disse, og Direktoratet for Krigsmateriell, ansvarlig for lagring og ødeleggelse av Russlands enorme lager med kjemiske våpen, er begge blitt oppløst. Deres oppgaver er blitt overtatt av det nyopprettede Føderale Direktoratet for Industri, som også hører hjemme under det mektige IED.

Hva er ”det kjernefysiske forsvarskomplekset” under det nye styresettet?

Som en fotnote i opprettelsen av FDAE er det besluttet at spørsmål om ”det kjernefysiske forsvarskomplekset” skal underordnes Forsvarsdepartement. Det er ikke definert hva ”det kjernefysiske forsvarskomplekset” egentlig er, og det er heller ikke spesifisert hvordan FDAE realiteten vil fungere som underordnet til Forsvarsdepartementet.

Historisk sett har ”det kjernefysiske forsvarskomplekset” bl.a. bestått av en konsentrasjon av ti lukkede byer som har vært sentrum for Russlands utvikling og produksjon av kjernefysiske våpen. Noen av disse byene har sluttet med produksjon takket være amerikansk- russiske bilaterale avtaler igangsatt av DOE. Andre har blitt demilitarisert som en del i forsøket på å samle det kjernefysiske våpenarsenalet.

På det nåværende tidspunkt, er det ikke avgjort hvordan ansvarsområdene vil bli fordelt mellom IED og Forsvarsdepartementet. Den nyeste RANSAC-rapporten legger imidlertid fram tre modeller for hvordan disse endringene kan settes ut i praksis:

1.) Delte funksjoner: Den første modellen går på at Minatoms funksjoner blir delt. Noen til FDAE, og noen til IED. Andre funksjoner fjernes helt og overføres til Forsvarsdepartementet.

2.) Todelt jurisdiksjon: I dette scenarioet ser RANSAC-rapporten for seg at FDAE kan få opprettholdt ansvaret for forskjellige Minatom-områder, men må rapportere til IED i sivile saker, og Forsvarsdepartementet i militære saker.

3.) Byråkratisk innflytelse: Her skisserer RANSAC en modell der Forsvarsdepartementet ikke får noen direkte kontroll over FDAE eller tidligere Minatom funksjoner, men må heller bruke sin innflytelse direkte på vedtak fra enten direktoratet eller ”det kjernefysiske forsvarskomplekset”.

569811f8f3b8528bcbe69cef6528b02f.jpeg Photo: Charles Digges/Bellona

Ingen vesentlige endringer sier Minatom

Tidligere informasjonsansvarlig i Minatom, nå med samme posisjon i FDAE, Nikolai Shingaryov, sier i et telefonintervju med Bellona at av scenariene presentert i RANSAC-rapporten, er det tredje mest sannsynlig, men mye er fortsatt uvisst.

– I henhold til dokumentene vi nå sitter inne med, er vi ikke sikre på om, hvordan eller når ting vil bli endret, sier Shingaryov, og viser til vedtaket fra ”the presidential order”.

– På nåværende tidspunkt opererer vi som vanlig. Vi er ansvarlige for de lukkede byene, og hendelser som skjer i disse. Vi forhandler med DOE om samarbeid i atomnedrustnings aktiviteter. Vi forventer ingen endringer, og er ikke gitt noen grunn til å forvente noen, sier Shingaryov.

I følge Minatoms nettsted vil Russland fortsette sitt kontroversielle samarbeid med Iran om bygging av ”Bushehr-reaktoren” i den Persiske Gulf, på grensen til Irak.

Flere analytikere har mener det faktum at Rumyantsev fortsetter som sjef for det nye direktoratet tyder på at IED vil fungere som en byråkratisk klareringsetat for FDAE, og ikke tar direkte kontroll over de gamle Minatom-oppgavene.

Bellona Web har vært i kontakt med en høytstående offiser i Forsvarsdepartementet som ønsker å være anonym. Han sier at Forsvarsdepartementet ikke ønsker å ta på seg mange av de Minatom-oppgavene som er antydet i ”the presidential order” og spekulert omkring i RANSAC-rapporten.

– Hvorfor skulle vi ønske å ta kontroll over de lukkede bykonstruksjonene utover Trekhgorny og Lesnoy, sier den departementsansatte. Disse to lukkede byene håndterer stridshoder og demontering, og er nå under Forsvarsdepartementets kontroll.

– De lukkede byene koster mange millioner dollar hvert år, vi kan ikke se hvordan vi kan få plass til det i forsvarsbudsjettet. Å være med på å støtte nedbyggingen av produksjonsreaktorene i Tomsk og Zheleznogorsk (Red. anm: To byer i Minatoms område) er ikke vårt ansvar, men Minatoms, sier han.

Selv om både den ansatte i Forsvarsdepartementet og Shingaryov ikke kunne si noe sikkert, kan den vage orlyden i ”the presidential order” støtte opp om spekulasjonene i RANSAC-rapporten om at de demilitariserte lukkede byene, som Zheleznogorsk, Seversk, Zelenogorsk, Zarechny og Novouralsk, fortsetter å være under FDAEs kontroll. Rapporten påpeker at disse byene kan brukes til å fullføre Putins nye anstrengelser for å få forskning og teknologi til å bli en viktigere del av russisk økonomi ved å gjøre dem til regelrette rugekasser for teknologisk nyvinning og produksjon.

De lukkede byene med pågående militære aktiviteter vil derfor mest sannsynlig falle i hendene på Forsvarsdepartementet. Det er imidlertid uklart, i følge Bellona Webs kilde i Forsvarsdepartemenet og RANSAC, under hvem sin jurisdiksjon Mayak-anlegget vil falle. Det ble sagt av kilden i Forsvarsdepartemenet at han håper at Mayak blir hos det nye direktoratet. Shingartyov sier at i følge de opplysningene han har vil Mayak fortsette å operere med under FDAE.

Hvordan ansvaret for de lukkede byene vil bli delt, vil ifølge RANSAC-rapporten, og de fleste analytikere, være av stor betydning for det verdensomspennende ikke-sprednings arbeidet. For det første utføres mye av ikke-sprednings arbeidet i, og fra, nettopp disse byene og forskere derfra er svært sentrale i nedrustningen. For det andre inneholder mange av de lukkede byene anlegg som lagrer store mengder spaltbart materiale og kjernefysiske våpen. Dette er materiale som arbeidere og forskere i byene har førstehånds kjennskap til i følge RANSAC-rapporten.

Permitteringer og strukturendringer

Shingaryovs uttalelser har enda ikke blitt motsagt eller kommentert fra høyere kretser, men ansatte i Minatom har sagt i intervjuer til Bellona Web at de frykter for sine jobber etter at Regjeringen 18. mars nedsatte en komite som skal se på mulig nedbemanning. Minatom har rundt en million ansatte.

Nå må komiteer i hvert av de avviklede departementene informere de ansatte om de står i fare for å bli sagt opp eller ikke. Komiteene er også ansvarlige for å hjelpe oppsagte arbeiderne inn i nye jobber, eller sørge for ulike former for finansiell hjelp. Ansatte ved hovedkontoret i Moskva blir antagelig ofre for innstramningene, og i følge Minatom-kilder har disse allerede fått beskjed, og vil i løpet av de neste to månedene få vite om de vil få fortsette i det nyopprettede direktoratet. Minatom-kilder sier det er planlagt å kutte arbeidsstokken med rundt ti prosent.

7f09a66b2af71f5ff0587ca8bd849322.jpeg Photo: AP

Innvirkning på nedrustningsplaner

I vesten er man bekymret om hvordan ”degraderingen” av Minatom vil virke inn på korte og langsiktige nedrustningsplaner. Et problem RANSAC-analysen peker på er at omorganiseringen på det nåværende tidspunkt, med mye forvirring i forhold hvem som faktisk kontrollerer hva, er ødeleggende og vil fortsette å hindre bilateralt og multilateralt samarbeid. Avtalte besøk fra vestlige eksperter til de lukkede byene har for eksempel blitt avlyst etter Putins ordre om reorganisering, skriver RANSAC-rapporten. Under disse omstendighetene er det mulig at forrige sommers uventede og massive bevilgninger til Russlands atomnedrusting, som kom etter G-8 møtet i Evian, kan tørke ut, ettersom investorer og G-8 nasjoner er lite lystne på å bruke penger i en så usikker situasjon.

Det vil også være vanskelig for Russiske myndighetsinstanser å fatte offisielle beslutninger i viktige prosjekter før situasjonen blir normalisert og rollefordelingen er på plass.

I følge RANSAC er det også sannsynlig at fordelingen av de ulike arbeidsområdene i den nye russiske regjeringen ikke vil være avklart før G-8 møtet i juni. På dette møtet er det planlagt at nøkkelavtaler og nye problemstillinger skulle diskuteres og vedtas

På lengre sikt vil funksjonsdelingen mellom IED og Forsvarsdepartementet være særdeles viktig, sier rapporten, og de ulike løsningsscenariene setter flere spørsmål opp på dagsorden.

Hvis for eksempel Forsvarsdepartementet tar kontroll over noen områder, hvilket amerikansk direktorat vil da føre forhandlinger med dem? Vil DOE fortsette der de slapp og føre forhandlingene videre med Forsvarsdepartementet? Vil det amerikanske Forsvarsdepartementet overta forhandlingene ettersom de tradisjonelt har vært samarbeidspartneren til Forsvarsdepartementet i Russland? Kommer DOE til å samarbeide med FDAE? Selv om Shingaryov uttalte at relasjonene mest sannsynlig vil forbli mellom det nye direktoratet og DOE, innrømmer han i intervju med Bellona at deres framtid er usikker.

Et stort ubesvart spørsmål er også hvordan innsyns problematikken vil bli løst fra nå av? Forsvarsdepartementet er kjent for sin bekymring for russisk sikkerhet, og har alltid vært en tøff forhandlingspartner i forbindelse med tilgang til russiske atomanlegg for vestlige eksperter. Vil Forsvarsdepartementet være villige til å samarbeide, om det faktisk er de som vil ha råderett over hvem som får komme inn å inspisere?

RANSAC-analytikere satte også spørsmålstegn ved innkjøpsavtalen om høyanriket uran mellom USA og Russland, hvor russisk høyanriket uran blir nedblandet til lavanriket uran, som USA kjøper og brenner i sine sivile reaktorer. Denne avtalen vil gi nesten 10 milliarder dollar over en 20-års periode. Majoriteten av disse pengene (ikke helt uten en og annen korrupsjonsskandale) har gått til Minatom for konsolidering og nedbryting av ”det kjernefysiske våpenkomplekset”. Hvordan vil disse fondene bli fordelt i fremtiden?

Et annet viktig spørsmål er fordelingen av IED-statsråd Khristenkos egne ansvarsområder. Som minister for et departement der energi står i fokus, vil trolig den økonomisk og politisk viktige olje- og gass sektoren komme i sentrum. Rapporter fra russisk media har indikert at Rumyantsev eller en av hans nærmeste underordnede, vil få en to- delt rolle under Khristenko, noe som vil være beroligende for Russlands nedrustnings partnere.