Nyheter

Status quo for atomsikkerhet

Publiseringsdato: 6. oktober, 2004

Skrevet av: Nils Bøhmer

I forslaget til statsbudsjett ligger det an til stillstand for Norges innsats for å redusere atomtrusselen fra Russland. Forslaget er på 109 millioner mot 107 millioner i 2004, og tatt i betraktning en prisstigning på rundt 2 % betyr dette at Regjeringen med dette forslaget legger opp til en lite ekspansiv satsing på dette området.

Statsbudsjettet 2005:

Dagens framlagte budsjettforslaget medfører at det vil bli umulig for Utenriksdepartementet å gjennomføre de norskfinansierte prosjektene i tråd med Stortingets forutsetninger om at det skal gjøres grundige og uavhengige miljøkonsekvensanalyser før prosjektene iverksettes.

I en enstemmig innstilling fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om Riksrevisjonens undersøkelse av Atomhandlingsplanen, Innst. S. Nr 107, Dokument Nr. 3:9 (2000-2001) står det :

 

”Komiteen mener det i for stor grad ble gitt penger til enkeltprosjekter uten at en på forhånd har vurdert grundig mulighetene for å nå de oppsatte mål for miljøresultater……For å unngå dette i fremtiden er det viktig at alle norskfinansierte prosjekter for atomsikkerhet i Russland må ha en uavhengig miljøvurdering før de vedtas.”

En rapport utarbeidet tidligere i år for Statens Strålevern av det britiske Enviros Consulting, påpeker at i henhold til Russisk lov gjøres miljøvurderinger i Russland etter at en løsning er valgt. Dette er ikke som i vesten hvor man bruker miljørisikovurderinger til å finne den beste løsningen, med minst risiko for miljøet.

Umuliggjør Stortingets krav
For at UD skal kunne oppfylle Stortingets krav vil det derfor være nødvendig at Norge stiller med de økonomiske midler som kreves slik at miljøkonskvensanalyser kan gjøres i forkant av prosjektet, samt å bruke dette som et verktøy til å forsikre seg om at de mest miljøvennlige løsningen velges.

Med dagens budsjettforslag er dette dessverre ikke mulig, og Bellona frykter at dette vil gjøre det vanskelig å sikre seg at de løsningen som Norge finansiere kan gjøres på en forsvarlig måte.

Norge setter seg selv på sidelinja
Sett i lys at den siste tids økte internasjonale aktivitet på dette området, finner Bellona det skremmende at heller ikke i år gir Regjeringen dette området den økningen som kreves på dette området. Med en økt internasjonal satsing er det svært viktig at Norge med sine lange erfaring med atomsamarbeid med Russland har ressurser nok til delta i dette internasjonale dugnadsarbeidet. UD har tidligere måtte takket nei til å delta på ulike arrangementer om atomsikkerhetstiltak i Russland på grunn av at budsjettet var brukt opp og det var ikke penger igjen til flybillett. Bellona synes det derfor er en merkelig strategi å holde bevilgningene på samme nivå som i fjor når man vet at det kan føre til at Norge må stå igjen på Gardermoen når den internasjonale atomryddningsdugnaden finner sted i Russland.

Oljesamarbeid
Bellona merker seg også spesielt at statsbudsjettets Post 70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak og prosjektsamarbeid med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU presiserer:

 

Særlig viktig blir satsingen på olje- og gass samarbeid mellom Norge og Russland i nord.

Bellona gir Utenriksdepartementets budsjettforslag terningkast 1.