Nyheter

EU og USA sammen om brenselcelle-forskning

Publiseringsdato: 23. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

EU og USA underskrev forrige uke en samarbeidsavtale om brenselcelle-forskning, og viser med dette hvor stor viljen er internasjonalt til å få framgang på feltet.

EU og USA forener krefter i satsingen på å finne fornybare energikilder, og i Brussel forrige uke underskrev EUs Forskningskommisjonær Philippe Busquin, og den amerikanske energiministeren Spencer Abraham en avtale om å forsterke samarbeidet om forskning på brenselceller.

Brenselceller kommersielt konkurransedyknige
Amerikanske og europeiske forskere både fra privat og offentlig sektor skal samarbeide om å få brenselceller til å bli kommersielt konkurransedyktige ved å redusere kostnadene, forbedre ytelsen og forlenge levetiden. EU-USA samarbeidet skal se på hvordan ulike hinder kan bli overvunnet, og skal diskutere hvile felles forskningsprosjekter man skal satse på.

Ved signering av avtalen sa EU Forskningskommisjonær Philippe Busquin at ved å forene krefter og resurser vil EU og USA sammen øke sjansen for å finne en langtids-løsning på verdens energi- og transportbehov.

Den felles forskningsinnsatsen skal fokusere på sju brenselcelle-relaterte hovedområder:

  • Transport – både kjøretøy og infrastruktur for drivstoffylling
  • Brenselceller som hjelpestrøm-systemer (strømsforsyning i fly, skip, tog og bil)
  • Reguleringer og standarder, blant annet for drivstoff-infrastruktur, kjøretøy og hjelpestrøm-systemer
  • Studier for valg av drivstoff og sosialøkonomisk vurderinger av kritisk materiale tilgjengelig for lav-temperatur brenselceller
  • Solid-oxid brenselceller og høy-temperatur brenselcelle turbin hybrid systemer
  • Støtte studier: inkludert sosio-økonomiske vurderinger av kritisk sjeldne jord-materialer for høy-temperatur brenselceller.
  • Direkte-metanol og polymer-elektrolytt membran brenselceller for transport og stasjonære applikasjoner

Avtalen understreker at brenselceller representerer en potensiell løsning på fremtidens energispørsmål. Brenselceller er effektive energiomformere som genererer elektrisitet og varme ved en kjemisk reaksjon mellom oksygen og hydrogen, uten forbrenning eller forurensning. Forskning på brenselceller har en fremtredende rolle i å skape en bærekraftig energiforsyning og en prismessig overkommelig energikilde som er ren, uten å øke utslippet av drivhusgasser.

Brenselceller er en nøkkelpådriver til en hydrogenøkonomi og kan, i det lange løp, erstatte forbrenningsbaserte omformingssystemer som tradisjonelle motorer og turbiner. En hydrogen-basert økonomi er en global utfordring og internasjonalt samarbeid er essensielt for å oppnå et så ambisiøst mål.

Store budsjetter
EU satser tungt på forskning på brenselceller og hydrogen og har i perioden 2002-2006 brukt 600 millioner euro på arbeid innen dette feltet. En koordinering av dette arbeidet, og å stimulere til at private selskaper investerer i slike prosjekter er avgjørende for å bygge opp en konkurransedyktig brenselcelleindustri i Europa.

På den andre siden av Atlanteren er de ennå mer ambisiøse og de amerikanske myndighetene har foreslått et budsjett på 1,7 milliarder US dollar til Freedom Car og Freedom Fuel programmene, som de neste fem årene skal forske på hydrogen-drevne brenselceller, hydrogen infrastruktur og avansert bilteknologi.

Både fra Europeisk og amerikansk hold representerer avtalen et viktig skritt framover i å styrke de forskningsmessige og tekniske båndene og i oppbyggingen av avgjørende forskning på dette feltet.

Les mer om EUs brenselcelleforskning, og amerikansk brenselcelleforsking.