Nyheter

Energy+ lansert i Bellona-rommet

Publiseringsdato: 8. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellona hadde i samarbeid med Utenriksdepartementet gleden av å være vertskap da det ambisiøse Energy+-initiativet ble presentert på klimatoppmøtet i Durban torsdag.

– Dette er en spennende satsing fra den norske regjeringen og et initiativ vi ønsker varmt velkommen, sa Bellonas internasjonale seniorrådgiver, Svend Søyland, i forkant av lanseringen.

Ren energi til alle

Initiativet er ment å bidra til løsning på to hovedutfordringer som henger nøye sammen. For det første skal 1,4 milliarder mennesker uten elektrisitet og 2,7 milliarder mennesker som i dag er avhengig av biomasse til matlaging ha en pålitelig og ikke-forurensende energiforsyning til en overkommelig pris.

For det andre skal klimagassutslippene i verden nå sin topp i 2015, og reduseres med 50-85 prosent (i forhold til 2000-nivå) innen 2050.

De fleste land i verden blir nødt til å endre sin energipolitikk som følge av dette. Dagens finansieringsnivå, sammen med eksisterende program og initiativer, strekker ikke til for å løse disse utfordringene.

De største barrierene for å oppnå ren energi til alle, er mangel på politisk vilje, gode prosjekter og finansiering.

– Dersom Energy+ klarer å tilføre en ny dimensjon til det eksisterende mangfoldige arbeidet med energitilgang for alle,  og unngår bare å kopiere andre initiativ, er det nettopp slike politiske grep vi trenger i klimakampen, sier en spent Søyland, som de siste ukene har jobbet intenst med å utvikle et spennende program i Bellonas konferanserom på COP17, i samarbeid med Utenriksdepartementet.

Samarbeid om pilotprosjekter

[picture1{Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim presenterte noe av bakgrunnen for initiativet.}]Norske myndigheters internasjonale initiativ er ment å påskynde arbeidet for universell tilgang til energi, energieffektivitet og utvikling av lav-karbonsamfunn. En viktig målsetning er å nå den store gruppen av mennesker i verden som ikke har tilgang til moderne energitjenester.

Initiativet skal utvikles langs tre akser samtidig:

1. Utvikling av et internasjonalt samarbeid, åpent for alle.

2. Konseptet testes ut i enkelte land gjennom pilotprosjekter.

3. Videre utvikling av konseptet og metodologien i Energy+.

«Pay for performance»

– Det som er viktig, er at prosjektet skal ha en resultatbasert tilnærming, sier  Svend Søyland.

– Det innebærer at land først får støtte når energien er blitt levert ut til brukerne, forklarer Søyland, før han peker på at myndighetenes initiativ i første rekke søker etter land og regioner der man kan man få størst energitilgang for flest mulig mennesker, uten økte klimautslippene på samme tid.

Land eller regioner skal på frivillig basis legge frem planer for å vise hvordan de vil øke energitilgangen, og partnerskapet mellom offentlige myndigheter og næringsliv vil vektlegges.

Energy+-initiativet skal oppmuntre til rammeverk som gjør det interessant og forutsigbart for næringslivsaktører å foreta investeringer.

– Den nylig fremlagte rapporten fra UNEP, «Energysmart for food and people» og andre rapporter,  viser at ikke-nettverksbaserte energiløsninger kan dekke flere menneskers energibehov til en lavere pris enn nettbaserte løsninger.

– Det betyr for Energy+-initiativet at det vil bli enklere å bygge ut energisystemer til mennesker som bor fjernt fra eksisterende energinettverk. Samtidig er det viktig å huske at befolkningsveksten de neste tiårene vil skje i de store byene.

REDD+ modellen

Energiinitiativet Energy+ vil ha en tretrinns tilnærming, inspirert av arbeidsmetodikken i norske myndigheters eksisterende skoginitiativ, REDD+.

  • Det første er å støtte utviklingen av lavkarbonløsningers utvikling og politiske tiltak i energisektoren som kan titrekke seg privat investering.
  • Det neste er å få til å implementere nødvendig politisk tilrettelegging for incentivmekanismer slik at forandring kan skje.
  • Til sist vil Energy+ betale, på sektornivå, for energitilgang og utslippsreduksjoner skal skje, i motsetning til ”business as usual”.

På veien vil Energy+ samarbeide med allerede eksiststerende programmer som jobber for samme mål.

Energy+ og klimaforhandlingene

Initiativet er ment å bidra under klimaforhandlingene på to måter:

  • Det vil skynde på planleggingen og implementeringen av NAMAs (nasjonale tiltak for å redusere klimagassutslipp) som allerede er foreslått i UNFCCC og som er på vei i flere utviklingsland.
  • Det vil utvikle en metode og gi praktisk erfaring for sektortilnærming som kan bli brukt som konstruktive innspill i forhandlingene.

Energy+ vil demonstrere muligheten for sektor-resultatbasert finansieringsprogram, altså ”pay for performance”. Konseptet vil bli testet i samarbeid med pilot-landene for å skape et attraktivt finansmiljø og teste hva slags finansiering som kan bli mobilisert gjennom karbonmarkedet i framtiden.

Veien videre

Norge vil ta initiativ overfor mulige partnere og pilotland, multilaterale organisasjoner, andre givere, næringslivet og NGO’ere for å utvikle initiativet i arbeidet fram mot et internasjonalt samarbeid.

Utviklingsland som møter kriteriene beskrevet, vil bli invitert til å prøve ut konseptet som pilotland.