Nyheter

Enorme kostnader og uklare ansvarsforhold

Publiseringsdato: 10. januar, 2001

Skrevet av: Lars Olav Fosse

Opprydding av forurenset grunn innebærer enorme kostnader. Ofte er også ansvarsforholdene uklare, men det gjør ikke prinsippet om at forurenser skal betale, noe mindre viktig, mener Bellona medarbeider Christine M. Karlsen.

Kostnadene ved opprydding av forurenset grunn er ofte enorme. I Mo i Rana har staten gjennom en årrekke finansiert omfattende oppryddingsarbeider på tomta til det gamle, statlige koksverket. I utgangspunktet gikk staten inn med 100 millioner kroner, men regningen har vist seg å bli over dobbelt så høy.


– Kostnadene per i dag er på over 200 millioner kroner og ennå gjenstår arbeid for 30-40 millioner kroner, sier teknisk sjef i Rana kommune Frank Hando.


– Helt kvitt forurensningen blir vi ikke, men vi får ryddet opp slik at det er mulig å bruke området til alle typer næringsformål.


Krangler om 120 millioner

På Lillestrøm har NSB Eiendom i følge Dagbladet brukt over 160 millioner kroner på å rydde opp etter det gamle impregneringsverket hvor NSBs jernbanesviller og Televerkets telefonstolper gjennom en årrekke ble behandlet med det kreftfremkallende stoffet kreosot. Nå står NSB Eiendom og Telenor mot hverandre i en strid om 130-150 millioner kroner. Telenor har tidligere betalt 4 millioner kroner for oppryddingsarbeidet etter en avtale som NSB Eiendom mener er ugyldig.


– Dette er en prinsipielt meget viktig sak, sier direktør i NSB Eiendom Olav Line.

– Jeg både tror og håper det er mulig å få til en løsning uten å måtte gå rettens vei. Dersom Telenok ikke er seg sitt ansvar bevisst her, vil dette medføre mye negativ omtale. Dette er jo heller ikke den eneste tomten som er forurenset av Televerket, nå Telenor, sin virksomhet.


Oljeselskaper slipper billig unna

Også på Fornebu har det vært noe strid rundt finansieringen av oppryddingsarbeidet. Selve oppryddingen vil koste 68 millioner kroner i følge et overslag gjort av Statsbygg i 1999. Av dette vil private aktører kun ta 4 millioner. Statsbygg som administrerer oppryddingen, har selv reagert på den skjeve fordelingen.


– Vi har vært forundret over fordelingen og har presset SFT slik at oljeselskapene i hvert fall har tatt kostnadene ved oppryddingen der det ikke var noen tvil om at det kun var oljeselskapene som stod bak, sier Tone Westby i Statsbygg Fornebu. Dette tilsvarer som sagt kun 4 millioner kroner. Totaltkostnaden for hele oppryddingen inklusive forberedende arbeider ble i 1999 estimert av Statsbygg til å være 91 millioner kroner. Forurensningsloven legger helt klart ansvaret for opprydding på forurenser. En kan derfor trygt si at oljeselskapene slipper nokså billig unna når staten gjennom Luftfartsverket så og si tar alle kostnader. Flyselskapene slipper unna alle regninger.


I en klage til Miljøverndepartementet (MD) på utslippstillatelsen til Statsbyggs midlertidige behandlingsanlegg for forurensede masser på Fornebu satte Bellona i mai 1999 flere spørsmålstegn rundt hvem som skulle ta seg av eventuelle overskridelser på Fornebu. Først over et år senere hadde MD tatt seg tid til å svare på brevet, men uten å kommentere spørsmålene. På direkte henvendelse per telefon ber Jon Opem i MD oss om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet. Samtidig gir han denne begrunnelsen for hvorfor staten i sin tid tok nærmest alle kostnadene ved oppryddingsarbeidet.


– Det har hovedsakelig vært statlig drift på Fornebu. Statsbygg som har ansvaret for oppryddingen, står også som selger, og disse salgene vil gi store inntekter også etter at oppryddingskostnader er trukket fra.


– Staten må være klarere

Bellona medarbeider Christine M. Karlsen er kritisk til den måten staten har håndtert Fornebu-saken på.


– Ved en mer restriktiv holdning til forurenser betaler-prinsippet ville denne saken skape presedens for tilsvarende saker. Jeg tror dette bare er begynnelsen på en rekke slike saker. Etterhvert som Oslo vokser, vil man måtte omregulere gamle industritomter til andre formål, sier Karlsen og peker spesielt på Grorudalen hvor svært mange tomter har forurenset grunn.


– En klar holdning fra statens side vil også kunne ha en preventiv virkning på forurensende bedrifter, tror Karlsen.